Các đề tài – dự án

Nhóm nghiên cứu

November 30, 2023

Nhóm Nghiên cứu mạnh Đại học Huế về Tài nguyên, Môi trường và Sinh thái vùng ven biển...

Công bố khoa học

November 30, 2023

Năm 2023 Nguyen Bac Giang, Tran Ngoc Tuan, Hoang Cong Tin, Duong Thanh Chung, Tran Ngoc Khanh Ni,...

Đề tài dự án

November 30, 2023

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CÁN BỘ KHOA CHỦ TRÌ (5 năm gần nhất) TT Tên...

Cơ sở vật chất

November 30, 2023

MỘT SỐ TRANG THIẾT BỊ ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU Tên trang thiết...