Quỹ Quảng bá tuyển sinh
Thư ngỏ của Trưởng khoa   | Cập nhật tình hình Quỹ QBTS    | Kế hoạch QBTS năm học 2023-2024

 

Thực hiện Công văn số 1107/ĐHKH-QBTS ngày 9/10/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc rà soát, bổ sung các nội dung liên quan chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2023-2024; Trưởng Khoa Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-KMT ngày 28/10/2023 về tổ chức Chương trình Tư vấn hướng nghiệp và Quảng bá tuyển sinh năm học 2023-2024 của Khoa Môi trường. Một trong các nội dung quan trọng của kế hoạch là kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp đối tác; các cựu học viên, sinh viên của Khoa đối với công tác quảng bá tuyển sinh.

Ngày 01/11/2023, Trưởng khoa Môi trường đã ký Thư ngỏ về việc hỗ trợ công tác quảng bá tuyển sinh của Khoa. Toàn văn Thư ngỏ như sau:

Thông tin tiếp nhận hỗ trợ Quỹ Quảng bá tuyển sinh Khoa Môi trường:

  • * Họ và tên người tiếp nhận: Phan Thị Ánh Nguyệt (Chuyên viên Văn phòng Khoa)
  • * Số ĐT: 0234.3848977, 0935908108
  • Số tài khoản: 1041870574Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Huế.

 

Loading