Tài nguyên

Seminar Khoa Môi trường

Năm học 2023-2024 (Các buổi seminar đã tiến hành, được cập nhật theo tiến độ) Buổi thứ Người...

Tin môi trường đó đây

Chú ý: Click vào tiêu đề để xem thông tin chi tiết Chế tạo thành công nhựa biocomposite...

Dự án Trường học giảm nhựa

NỘI DUNG TRIỂN KHAI TẠI TRƯỜNG Mô hình Trường học giảm thiểu rác thải nhựa – Dự án...

Học liệu mở

Dưới đây là các trang thông tin học phần trong các chương trình đào tạo do giảng viên...

Góc thông tin khoa học

Cập nhật các tạp chí bị dừng, ra khỏi danh mục Scopus và WoS (Scopus đến 3/2024, WoS...

QCVN, TCVN về môi trường và HSE

QCVN, TCVN VỀ MÔI TRƯỜNG Môi trường nước và nước thải QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật...

Văn bản về môi trường và HSE

A. VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004...

Website hữu ích

Chính phủ, các Bộ, ngành Hệ thống văn bản trên website Chính phủ CSDL quốc gia về văn...