Tài nguyên

Dự án Trường học giảm nhựa

NỘI DUNG TRIỂN KHAI TẠI TRƯỜNG Mô hình Trường học giảm thiểu rác thải nhựa – Dự án...

Học liệu mở

Dưới đây là các trang thông tin học phần trong các chương trình đào tạo do giảng viên...

Góc thông tin khoa học

Cập nhật các tạp chí bị dừng, ra khỏi danh mục Scopus và WoS (Scopus đến 01/2024, WoS...

QCVN, TCVN về môi trường và HSE

QCVN, TCVN VỀ MÔI TRƯỜNG Môi trường nước và nước thải QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật...

Văn bản về môi trường và HSE

A. VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG Văn bản quy phạm pháp luật Luật Luật Bảo vệ môi trường...

Website hữu ích

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cổng dữ liệu mở ngành tài nguyên môi trường. Cục Biến đổi...