Công bố khoa học

Năm 2023

 • Nguyen Bac Giang, Tran Ngoc Tuan, Hoang Cong Tin, Duong Thanh Chung, Tran Ngoc Khanh Ni,  Ngo Huu Binh, Duong Thi Nhung, Le Cong Tuan, Te Minh Son, Nguyen Tran Bao Khuyen (2023), Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.  Urban Sci., Volume 7, Issue 3, 89. https://doi.org/10.3390/urbansci7030089
 • Lê Công Tuấn, Nguyễn Văn Khanh, Huyen Ton Nu Bao Tien, Phung Thao Phuong, Đường Văn Hiếu, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính) (2023), The occurrence of antibiotic resistance Vibrio isolates from brackish water shrimp ponds in the coastal area in Thua Thien Hue, Vietnam, Journal of Applied Biology and Biotechnology (2347-212X) (SCOPUS);
 • Tran Ngoc Khanh Ni, Le Van Thang, Le Thi Tinh Chi, Le Cong Tuan, Hoang Thi My Hang, Nguyen Tu Uyen, Ngo Huu Binh, Cédric Jamet, Hoang Cong Tin (2023), Quantifying biomass and canopy cover of submerged aquatic vegetation on an offshore island, Regional Studies in Marine Science, 66, 103117. doi: 10.1016/j.rsma.2023.103117
 • NT Ha, HQ Nguyen, TD Pham, CT Hoang, I Hawes (2023), Superpixel for seagrass mapping: a novel method using PlanetScope imagery and machine learning in Tauranga harbour, New Zealand. Environmental Earth Sciences 82 (6), 154.
 • Hoang Cong Tin, Nguyen Tu Uyen, Nguyen Huu Chi Tu, Ngo Huu Binh, Tran Ngoc Khanh Ni (2023), Dynamics of seagrass beds and land use – land cover characteristics in Vietnamese Marine Protected Areas. Regional Studies in Marine Science, 59: 102749.
 • TV Le, TLT Dang, T Imai (2023). Synergistic bactericidal activity of ultraviolet radiation, ozone, and liquid-thin-film technology against Escherichia coli in water. Water Supply 23 (2), 884-894.

Năm 2022

 • Lê Văn Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc, H. Yasui, T. Imai (2022), Microbubbles improve removal of oil-in-water emulsions stabilized by humic acids, Desalination and Water Treatment (1944-3994, E-ISSN: 1944-3986) (SCIE);
 • Lê Văn Thăng, Hoàng Công Tín, Trần Ngọc Khánh Ni (2022). Hướng đến phục hồi các hệ sinh thái cỏ biển miền Trung Việt Nam. Tạp chí Kinh tế môi trường, số 191(3) 2022.
 • Xuan-Vy Nguyen, Thi Thuy Hang Phan, Van-Luong Cao, Nhu-Thuy Nguyen Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Xuan-Thuy Nguyen, Va-Khin Lau, Tin Hoang-Cong, My-Ngan Nguyen-Thi, Hung Manh Nguyen, Viet-Ha Dao, Mirta Teichberg, Jutta Papenbrock (2022), Current advances in seagrass research: A review from Viet Nam. Frontiers in Plant Science. 13, 991865
 • Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Mai Tiến Dũng (2022), Tính tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Công nghệ, trường Đại học Khoa học Huế, chuyên san Hoá – Sinh – Khoa học Trái đất, Số 20, 2022.
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Hoang Cong Tin, Ton That Phap, Luong Quang Doc (2022), Growth and morphological responses of Halophila beccarii to low salinity. Hue University Journal of Science: Natural Science, Vol. 131 No. 1B. pp.47-57. https://doi.org/10.26459/hueunijns.v131i1B.6452
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Ton That Phap, Truong Thi Hieu Thao, Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc (2022), Morphological and distribution characteristics of Halophila beccarii Aschers., 1871 in the Cau Hai lagoon, Thua Thien Hue province, Vietnam. The Vietnam Journal of Marine Science and Technology, Vol. 22 No. 3. https://doi.org/10.15625/1859-3097/17093 
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Ton That Phap, Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc (2022), Response to salinity of the submerged aquatic vegetation species (Najas indica (Willd.) Cham. The Vietnam Journal of Marine Science and Teclogy, Vol. 22 No. 1. doi: doi.org/10.15625/1859-3097/16072.
 • Dang Thi Le Xuan, Phan Thi Thuy Hang, Ton That Phap, Hoang Cong Tin, Luong Quang Doc (2022), Effects of salinity on seedling germination and growth of early seedlings of the Najas indica (Willd.) Cham. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 22(2), 199-207.
 • Hoàng Công Tín, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình (2022). Thảm thực vật thủy sinh sống chìm ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Hiện trạng và vai trò đối với môi trường đầm phá. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 9 (182), tr. 69 – 80.
 • Hoàng Công Tín, Lê Văn Thăng, Lê Công Tuấn, Nguyễn Tú Uyên, Nguyễn Hữu Chí Tư, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Võ Trọng Thạch, Lương Quang Đốc (2022). Tác động của biến động sử dụng đất đến đa dạng sinh học và diện tích phân bố của các thảm cỏ biển ở một số vùng biển ven bờ Việt Nam. Tạp chí Môi trường, số chuyên đề I.
 • Lê Văn Thăng, Hoàng Công Tín, Trần Ngọc Khánh Ni (2022). Hướng đến phục hồi các hệ sinh thái cỏ biển miền Trung Việt Nam. Tạp chí Kinh tế môi trường, số 191(3) 2022.

Năm 2021

 • Le Cong Tuan, Nguyen Duc Huy, Le Thi My Ngoc, Doan Thi My Lanh, Te Minh Son, Nguyen Hoang Loc (2021), Nitrogen removal efficiency of some bacterial strains isolated from seawater in Thua Thien Hue, Vietnam. Advancements in Life Sciences. Intrenational quarterly Journal of Life Sciences, vollume 8, issuse 2, ISSN 2310-5380.
 • Lê Công Tuấn, Tề Minh Sơn, Đoàn Thị Mỹ Lành, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy (2021), Thử nghiệm tạo biofloc từ nguồn vi sinh tự nhiên phục vụ ương giống tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học huế, Khoa học Tự nhiên.
 • Lê Công Tuấn, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thanh Hoà, Tề Minh Sơn, Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Trần Ngọc Tuấn, Lê Thị Phương Chi, Phạm Quang Anh Khôi, Trương Văn Đàn., (2021), Tình hình sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.
 • R Watanabe, H Harada, H Yasui, TV Le, S Fujii (2021). Exfiltration and infiltration effect on sewage flow and quality: a case study of Hue, Vietnam. Environmental Technology 42 (11), 1747-1757.
 • Hoang C. Tin, Bui T. Phung, Duong V. Hieu (2021), Species biodiversity and distribution of seagrass beds in several coastal areas of central Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 41(1A):101531 [SCIE, Q2, IF(2019)=1.183].
 • Nguyen Huu Chi Tu, Nguyen Tu Uyen, Lương Quang Đốc, Lê Công Tuấn, Mai Anh Thu, Hoàng Công Tín (Chính) (2021), Impacts of urbanization and land transitions on seagrass beds in tropical lagoon in central Vietnam, Regional Studies in Marine Science (2352-4855) (SCIE).
 • Le Cong Tuan and Huyen Ton Nu Bao Tien Nguyen Hoang Loc, Le Thi Ha Thanh, Nguyen Duc Huy, Dang Thi Thuy Trang, Bui Nguyen Nhat Le, Nguyen Le Nhat Linh, Nguyen Van Khanh (2021). Antagonistic Activity Against Pathogenic Vibrio Isolates of Bioflocculant-Producing Bacteria Isolated from Shrimp Ponds. Pakistan Journal of Biological Sciences, vollume 24, issuse 12, pape 1322-1332.
 • Windra Prayoga, Masateru Nishiyama, Susan Praise, Dung Viet Pham, Hieu Van Duong, Lieu Khac Pham, Loc Thi Thanh Dang, and Toru Watanabe (2021). Tracking Fecal Bacterial Dispersion from Municipal Wastewater to Peri-Urban Farms during Monsoon Rains in Hue City, Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 18, 9580. https://doi.org/10.3390/ijerph18189580. (SCIE/SSCI, Q2, IF = 3.4).
 • Prayoga W, Nishiyama M, Praise S, Pham DV, Duong HV, Pham LK, Dang LTT, Watanabe T. (2021). Tracking Fecal Bacterial Dispersion from Municipal Wastewater to Peri-Urban Farms during Monsoon Rains in Hue City, Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(18):9580. https://doi.org/10.3390/ijerph18189580
 • Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2021). Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng miền Trung và đề xuất nhân rộng. Kỷ yếu: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII năm 2021. Mã số ISBN: 978-604-9822-65-0. Hội ĐLVN phối hợp với Trường ĐHKHXHNV-ĐHQGTp.HCM tổ chức vào tháng 12.2021 tại Tp. HCM.
 • Hang Anh Phan, Thang Van Le, Tuan Anh Tran, Son Hoang Nguyen (2021). An Environmental Zoning for Sustainable Development in Thua Thien Hue Province, Vietnam. Global Changes and Sustainable Development in Asian Emerging Market Economies Vol.2, pp 817-841.
 • Hoang C. Tin*, Vo T. Thach, Le V. Ron, Nguyen L. H. Hoa, Tran N. K. Ni, Robert Catherman (2021). Dynamic of submerged aquatic vegetation beds by field survey and historic Landsat satellite remote sensing data. Hội thảo Quốc gia về Khoa học và Công nghệ vũ trụ năm 2021. Viện Công nghệ Vũ trụ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 213 – 229. ISBN: 978-604-9988-95-0.

Năm 2020

 • Hoàng Công Tín, Bùi Thị Phụng, Đường Văn Hiếu (2020), Species biodiversity and distribution of seagrass beds in several coastal areas of central Vietnam, Environmental Pollution (0269-7491, E-ISSN: 1873-6424).
 • Lê Thị Tịnh Chi, Trần Anh Tuấn (2020), Đánh giá mức độ tổn thương sinh kế của cộng đồng ven biển do biến đổi khí hậu: trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 4: Môi trường và Phát triển bền vững, 2020, Hà Nội, 21/11/ 2020.
 • Lê Văn Thăng, Nguyễn Hùng Trí, Trần Ngọc Tuấn (2020). Phân vùng môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Hội thảo khoa học quốc gia. Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐHQG Hà Nội, 2020. Trang 605-615.
 • Lê Văn Thăng, Nguyễn Hùng Trí, Trần Ngọc Tuấn (2020). Phân vùng môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Hội thảo khoa học quốc gia. Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐHQG Hà Nội, 2020. Trang 605-615.
 • Xuan-Vy Nguyen, Thi Thuy Hang Phan, Van-Luong Cao, Nhu-Thuy Nguyen Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Xuan-Thuy Nguyen, Va-Khin Lau, Tin Hoang-Cong, My-Ngan Nguyen-Thi, Hung Manh Nguyen, Viet-Ha Dao, Mirta Teichberg, Jutta Papenbrock (2022), Current advances in seagrass research: A review from Viet Nam. Frontiers in Plant Science. 13, 991865 [SCIE, Q1, IF(2022)=5.6].
 • Tran Ngoc Khanh-Ni, Tin Hoang Cong, Vo Trong Thach, Cédric Jamet, Izuru Saizen (2020), Mapping submerged aquatic vegetation along the central Vietnamese coast using multi-source remote sensing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(6), 395; doi: 10.3390/ijgi9060395 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.239].
 • Milica Stojanovic, Margarida L.R. Liberato, Rogert Sorí, Marta Vázquez, Tan Phan-Van, Hieu Duongvan, Tin Hoang Cong, Phuong N. B. Nguyen, Raquel Nieto and Luis Gimeno (2020), Trends and Extremes of Drought Episodes in Vietnam Sub-Regions during 1980–2017 at Different Timescales, Water Journal, 12(3), 813; https://doi.org/10.3390/w12030813 [SCIE, Q1, IF(2017)=2.52].
 • Van-Huy Nguyen, Quoc Ba Tran, Xuan Cuong Nguyen, Le Thanh Hai, Thi Thanh Tam Ho, Mohammadreza Shokouhimehr, Dai-Viet N. Vo, Su Shiung Lam, Hai Phong Nguyen, Cong Tin Hoang, Quang Viet Ly, Wanxi Peng, Soo Young Kim, Tra VanTung, Quyet VanLe, Puangrat Kajitvichyanukul (2020), Submerged photocatalytic membrane reactor with suspended and immobilized N-doped TiO2 under visible irradiation for diclofenac removal from wastewater. Process Safety and Environmental Protection, 142, 229-237 [SCIE, Q1, IF(2019)=8.07].
 • Le Thanh Hai, Quoc Ba Tran, Van Tung Tra, Thi Phuong Thao Nguyen, Trong Nhan Le, Hans Schnitzer, Gerhart Braunegg, Son Le, Cong Tin Hoang, Xuan Cuong Nguyen, Van-Huy Nguyen, Wanxi Peng, Soo Young Kim, Su Shiung Lam, Quyet Van Le (2020), Integrated farming system producing zero emissions and sustainable livelihood for small-scale cattle farms: Case study in the Mekong Delta, Vietnam. Environmental Pollution, 365, 114853 [SCIE, Q1, IF(2019)=8.07].

Năm 2019

 • Hoàng Công Tín, Nguyễn Tú Uyên, Đường Văn Hiếu, Trần Ngọc Khánh Ni, Nguyễn Hữu Chí Tư, Izuru Saizen (2019), Decadal dynamics and challenges for seagrass beds management in Cu Lao Cham Marine Protected Area, Central Vietnam, ISPRS International Journal of Geo-Information (2220-9964).
 • Hoang C. Tin, Nguyen T. Uyen, Duong V. Hieu, Tran N. K. Ni, Nguyen H. C. Tu, Izuru Saizen (2019). Decadal dynamics and challenges for seagrass beds management in Cu Lao Cham Marine Protected Area, Central Vietnam, Environment, Development and Sustainability, 22: 7639-7660 [SCIE, Q2, IF(2017)=1.64].
 • Hoang C. Tin, Tran N.K. Ni, Le V. Tuan, Isuzu Saizen, Robert Catherman (2019), Spatial and temporal variability of mangrove ecosystems in the Cu Lao Cham-Hoi An Biosphere Reserve, Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 27:100550 [Scopus – IF(2017)=1.152].
 • Nguyen Thị Kim Oanh (Chủ biên), Didin A. Permadi, P. Abdul Salam, Nguyen Nhat Ha Chi, Pham Khac Lieu, Duong Van Hieu, Prapat Pongkiatkul, Ketwalee Kositkanawuth, Kok Sothea, Chea Eliyan, Philip Hopke, Chu Thai Hoanh (2019).  Chapter 7. The benefts of using rice straw-derived solid fuel to reduce open burning emissions in the Mekong Region. In: Development and Climate Change in the Mekong Region: Case Studies. Edited by Chayanis Kritasudthaheewa et al. Stockholm Environment Institute (SEI) Asia Centre.
 • Tomonori Ishigaki, Rawit Thaweesub, Rieko Kubota, Ryo Tajima, Phạm Khắc Liệu, Chart Chiemchaisri (2019). Investigation on solid debris in urban drainage system in tropical Asian cities. Proceedings of the 29th Annual Conference of Japan Society of Material Cycles and Waste Management.

Năm 2018

 • Dang Thi Thanh Loc, Le Van Tuan, Hidenori Harada (2018). Phosphate removal from aqueous solution by using modified sludge from water treatment plant. Vietnam Journal of Science and Technology (IFGTM 2018) 56 (2C) 43-49.
 • K.D. Nguyen, Tsuyoshi Imai, W. Yoshida, L.T.T. Dang, T. Higuchi, A. Kanno, K. Yamamoto, M. Sekine (2018). Performance of a Carbon Dioxide Removal Process Using a Water Scrubber with the Aid of a Water-Film-Forming Apparatus. Journal Waste and Biomass Valorization. Vol. 9, 1827–1839. DOI: 10.1007/s12649-017-9951-8 (SCIE/SSCI, Q2, IF = 1.3).
 • Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Lương Thị Vân (2018). Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất nhân rộng mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn (Số đặc biệt Kỷ niệm 40 năm thành lập), trang 105-115.
 • Trần Ngọc Tuấn, Lê Văn Thăng (2018). Phát thải khí nhà kính từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở Thành phố Huế. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1. NXB. KHTN và CN, Hà Nôi, trang 225-234.
 • Diem-Mai Kim Nguyen, Tsuyoshi Imai, Thanh-Loc Thi Dang, Ariyo Kanno, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine (2018). Response surface method for modeling the removal of carbon dioxide from a simulated gas using water absorption enhanced with a liquid-film-forming device. Journal of Environmental Sciences, Vol. 65, pages 116-126. DOI: 10.1016/j.jes.2017.03.026 (SCIE/SSCI, IF = 2.2).
 • Trần Thị Phong Lan, Phạm Khắc Liệu (2018). Đặc điểm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt và ước tính phát thải khí nhà kính từ bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Trái đất và Môi trường, 127 (4A).

Loading