Văn bản về môi trường và HSE

A. VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG

Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

 

Văn bản quy phạm pháp luật

Luật

 

Nghị định

 

Thông tư

 

Chiến lược, kế hoạch, đề án quốc gia

 

Báo cáo môi trường quốc gia hàng năm (truy cập thư mục báo cáo từ 2016-2021).

 

Các văn bản chuyên đề về biến đổi khí hậu (ngoài các loại VB trên)

(tiếp tục cập nhật….)

 

B. VĂN BẢN VỀ HSE

Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng

 

Văn bản quy phạm pháp luật

 

Chiến lược, kế hoạch quốc gia

 

Các báo cáo về HSE

 

(tiếp tục cập nhật….)

 

 

Loading