Văn bản về môi trường và HSE

A. VĂN BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG

Văn bản quy phạm pháp luật

Luật

 

Nghị định

 

Thông tư

 

Chiến lược, kế hoạch, đề án quốc gia

 

Báo cáo môi trường quốc gia hàng năm (truy cập thư mục báo cáo từ 2016-2021).

(tiếp tục cập nhật….)

 

B. VĂN BẢN VỀ HSE

Văn bản quy phạm pháp luật

 

Chiến lược, kế hoạch quốc gia

(tiếp tục cập nhật….)

Loading