Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TRƯỞNG KHOA: PGS. TS. Hoàng Công Tín
(Tiến sĩ, Đại học Công nghệ Curtin, Australia; Ngành Môi trường và Nông nghiệp)
PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Lê Công Tuấn
(Tiến sĩ, Đại học Polytechnic – Marcher, Italia; Ngành Sinh học và Sinh thái biển)

CÁC TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA
– Trợ lý Đào tạo Sau đại học: TS. Đặng Thị Thanh Lộc
– Trợ lý Tổ chức và Nghiên cứu khoa học: TS. Nguyễn Bắc Giang
– Trợ lý Công tác sinh viên và Bảo đảm chất lượng giáo dục: TS. Trần Ngọc Tuấn
– Trợ lý Đào tạo và Văn thư Khoa: Phan Thị Ánh Nguyệt
– Trưởng Phòng thí nghiệm Môi trường cơ sở: ThS. Dương Thành Chung

PHỤ TRÁCH ĐOÀN THỂ
– Bí thư Chi bộ: TS. Lê Công Tuấn
– Chủ tịch Công đoàn: ThS. Lê Thị Phương Chi
– Bí thư Liên Chi đoàn: ThS. Hoàng Thị Mỹ Hằng

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Nhiệm kỳ 2000 – 2005:
+ Trưởng Bộ môn trực thuộc Trường: TS. Lê Văn Thăng
+ Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Khắc Liệu

Nhiệm kỳ 2005 – 2009:
+ Trưởng Khoa: PGS. TS. Lê Văn Thăng (2005-2007)
+ Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Mộng
+ Quyền Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Mộng (2007-2009)
+ Phó Trưởng Khoa: TS. Phạm Khắc Liệu

Nhiệm kỳ 2009 – 2014:
+ Trưởng Khoa: TS. Phạm Khắc Liệu
+ Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Bắc Giang

Nhiệm kỳ 2014 – 2019:
+ Trưởng Khoa: TS. Đường Văn Hiếu
+ Phó Trưởng Khoa: TS. Lê Văn Tuấn
+ Phụ trách Khoa: TS. Đường Văn Hiếu (2019-8/2021)
+ Phó Trưởng Khoa: TS. Hoàng Công Tín (4/2019-8/2021)

 

Loading