Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRƯỞNG KHOA: PGS. TS. Hoàng Công Tín
(Tiến sĩ, Đại học Công nghệ Curtin, Australia; Ngành Môi trường và Nông nghiệp)
PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Lê Công Tuấn
(Tiến sĩ, Đại học Polytechnic – Marcher, Italia; Ngành Sinh học và Sinh thái biển)

CÁC TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA:
– Trợ lý Đào tạo Sau đại học: TS. Đặng Thị Thanh Lộc
– Trợ lý Tổ chức và Nghiên cứu khoa học: TS. Nguyễn Bắc Giang
– Trợ lý Công tác sinh viên và Bảo đảm chất lượng giáo dục: ThS. Trần Ngọc Tuấn
– Trợ lý Đào tạo và Văn thư Khoa: Phan Thị Ánh Nguyệt
– Trưởng Phòng thí nghiệm Môi trường cơ sở: ThS. Dương Thành Chung

PHỤ TRÁCH ĐOÀN THỂ:
– Bí thư Chi bộ: TS. Lê Công Tuấn
– Chủ tịch Công đoàn: ThS. Lê Thị Phương Chi
– Bí thư Liên Chi đoàn: ThS. Hoàng Thị Mỹ Hằng