TIẾN SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Ngành đào tạo Tiến sĩ: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – Mã số: 9440301

1. Mục tiêu đào tạo

Về kiến thức

– Có kiến thức nâng cao theo hướng tiên tiến và chuyên sâu về Khoa học Môi trường, vừa cập nhật kiến thức Khoa học Môi trường hiện đại của thế giới.

– Hiểu biết sâu sắc những kiến thức về lý luận và thực tiễn nghiên cứu đánh giá về tài nguyên và môi trường; kiến thức về quản lý và bảo vệ môi trường; kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm môi trường…, cập nhật được các kiến thức hiện đại.

– Nắm bắt được những vấn đề cơ bản về tài nguyên, môi trường Việt Nam và thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

– Nắm chắc được các phương pháp, công cụ và có khả năng giải quyết được các lĩnh vực chuyên sâu về khoa học môi trường.

– Kiến thức về quản trị tổ chức trong nghiên cứu khoa học cũng như các dự án về Khoa học môi trường.

Về kỹ năng

Nghiên cứu sinh được trang bị và đạt được những kĩ năng cứng, kĩ năng mềm theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, cụ thể bao gồm:

– Kỹ năng làm chủ các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ phục vụ nghiên cứu và phát triển ngành Khoa học môi trường.

– Kỹ năng tổng hợp, làm giàu và bổ sung tri thức chuyên môn.

– Kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo.

– Kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển.

– Kỹ năng tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu.

– Kỹ năng tiếng Anh tốt để phục vụ nghiên cứu.

– Có đủ trình độ công nghệ thông tin chuyên ngành để xử lý số liệu, có kĩ năng xây dựng cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu khoa học môi trường; các kĩ năng trong quản lý và bảo vệ môi trường.

Về mức tự chủ và trách nhiệm

– Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới trong khoa học nói chung và ngành Khoa học Môi trường nói riêng.

– Đưa ra được các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau.

– Thích ứng, tự định hướng và dẫn dắt những người khác.

– Phán quyết, ra quyết định mang tính chuyên gia.

– Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới và quá trình mới.

Về năng lực nghiên cứu khoa học

– Có đủ trình độ nghiên cứu độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Thực thi tốt những nhiệm vụ được đặt ra khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp quốc gia và tự chủ trì được các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

– Có khả năng tổ chức, tập hợp đội ngũ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học; tham gia giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các viện, trường, trung tâm ở các cơ quan quản lý về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

2. Phương thức và thời gian tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.Trong trường hợp dịch bệnh, thiên tai bất khả kháng, việc xét tuyển có thể được diễn ra theo hình thức trực tuyến nhưng phải tuân thủ các văn bản hướng dẫn hiện hành của Đại học Huế.

Thời gian tuyển sinh: Căn cứ vào nhu cầu, chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện bảo đảm chất lượng triển khai đào tạo, Đại học Huế tuyển sinh nhiều lần trong năm.3. Đối tượng dự tuyển

Đối tượng đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường là những người đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, các Viện nghiên cứu, các Trung tâm Khoa học – Kỹ thuật, các cơ quan, sở, ban, ngành có liên quan ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trước tiên, công tác đào tạo Tiến sĩ Khoa học Môi trường ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ giảng dạy có trình độ Thạc sĩ Khoa học Môi trường và các ngành có liên quan, có kinh nghiệm công tác ở các trường đại học và cao đẳng.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về văn bằng, ngoại ngữ và các điều kiện khác do Đại học Huế thông báo cụ thể trên thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh ở từng đợt, hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

a- Về văn bằng

Phải có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng Thạc sĩ Khoa học Môi trường (ngành đúng) hoặc ngành phù hợp với ngành Khoa học Môi trường. Trường hợp chưa có bằng Thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên thuộc ngành Khoa học Môi trường (ngành đúng) hoặc ngành phù hợp với ngành Khoa học Môi trường.

– Có bằng Thạc sĩ ngành gần với ngành Khoa học Môi trường và phải hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức theo quy định tại điều 17 của Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh);

đ) Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh.
Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của cơ sở đào tạo.
Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng ngành dự tuyển do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định.c- Hồ sơ dự tuyểnHồ sơ dự tuyển bao gồm:

a) Đơn xin dự tuyển;
b) Lý lịch khoa học;
c) Bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp);
d) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế này và thâm niên công tác (nếu có);

đ) Đề cương nghiên cứu (theo mẫu do cơ sở đào tạo quy định, nếu có);
e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;
g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

h) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d- Công trình khoa học

Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn Khoa học Môi trường hoặc lĩnh vực có liên quan với ngành Khoa học Môi trường đã đăng hoặc được nhận đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

e- Xác nhận của cơ quan quản lý

Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

f- Cam kết

Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án).

Danh mục các ngành gần, ngành phù hợp với ngành đề nghị cho phép đào tạo

Danh mục các ngành đúng và ngành phù hợp với ngành Khoa học Môi trường.

Loading