Danh sách các học phần

1. Cơ sở khoa học môi trường

2. Công nghệ Môi trường
3. Du lịch và Môi trường

4. Giáo dục Môi trường đại cương
5. Hoá Môi trường
6. Khoa học Môi trường
7. Kiểm soát ÔNMT nông nghiệp và nông thôn (cao học)
8. Kỹ thuật xử lý khí thải 

9. Kỹ thuật xử lý nước thải

10. Môi trường và con người (các nhóm lớp Đại học Ngoại ngữ)
11. Môi trường và phát triển

12. Phương pháp nghiên cứu Khoa học Môi trường
13. Quan trắc Môi trường
14. Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí (cao học)

15. Sản xuất sạch hơn

16. Sinh thái học môi trường

17. Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học Môi trường

18. Thực tập Hóa Môi trường