TRANG CHỦ KHOA MÔI TRƯỜNG
TRANG THÔNG TIN CÁC HỌC PHẦN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
Học phần: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

(Dành cho các Nhóm-Lớp trường Đại học Kinh tế Huế năm 2012)

BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (sẽ công bố vào ngày 29/12/2012)

Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

- Khái niệm và phân loại môi trường
- Phân tích các chức năng cơ bản của môi trường

Chương 2. CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

- Khái niệm quần xã, chuỗi thức ăn trong quần xã, cho ví dụ.
- Khái niệm hệ sinh thái, cân bằng sinh thái (cơ chế, ví dụ,…)
- Các tác động của con người lên cân bằng sinh thái

Chương 3. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

- Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên (cho ví dụ)
- Vai trò tài nguyên rừng, các nguyên nhân mất rừng (liên hệ Việt Nam).
- Vấn đề khan hiếm tài nguyên nước
- Các giải pháp sử dụng năng lượng bền vững
- Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên khoáng sản
- Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam

Chương 4. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

- Khái niệm, nguồn gây ô nhiễm nước và công cụ kiểm soát ô nhiễm nước , tác động ô nhiễm nước
- Khái niệm,các nguồn gây ô nhiễm không khí , các tác động của ô nhiễm không khí 
Chương 5. NHỮNG THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY
- Những vấn đề MT toàn cầu
- Các tác động chính của biến đổi khí hậu
- Thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Chương 6. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Khái niệm và các nguyên tắc của phát triển bền vững
- Mối quan hệ giữa dân số và môi trường
- Mối quan hệ giữa đô thị hóa và môi trường
- Các công cụ quản lý môi trường (phân loại, khái quát một số công cụ)

Cấu trúc đề thi

  1. Đề thi gồm có 4 câu, mỗi câu 2,5 điểm

  2. Thời gian làm bài 90 phút

  3. Đề thi viết, không sử dụng tài liệuLiên hệ:
Văn phòng Khoa Môi trường - Trường ĐHKH Huế
77 Nguyễn Huệ, Huế
ĐT: 054.3858977
Website: www.khoamoitruonghue.edu.vn