Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

SẢN XUẤT SẠCH HƠN

(Cleaner Production)

Số tín chỉ: 02   |    Mã học phần: MTR3132

GV phụ trách: Phạm Khắc Liệu  |  Email: pklieu@husc.edu.vn, pklieu@gmail.com

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để tải file về, login bằng email @husc.edu.vn)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

*Bài giảng (slides)

Giới thiệu học phần

Chương 1. Mở đầu

Chương 2. Đánh giá sản xuất sạch hơn

Chương 3. Sản xuất sạch hơn trong một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và sản phẩm
Chương 4. Sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực nông nghiệp

Chương 5. Đánh giá vòng đời, hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn

Chương 6. Hiện trạng và tiềm năng sản xuất sạch hơn

*Bài tập

Bài tập số 1  | Bài tập số 2 | Bài tập số 3 | Bài tập số 4 | Bài tập số 5

*Tài liệu tham khảo  

Giáo trình Sản xuất sạch hơn (Khoa Môi trường)

Chương sách "Cleaner Production Assessment" (Lennart Nilsson et al., 2001)

Industrial Ecology  

Hướng dẫn đánh giá SXSH ngành bia

Hướng dẫn đánh giá SXSH ngành dệt

Hướng dẫn đánh giá SXSH ngành sản xuất tinh bột

Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả
Environmental Management for Hotels

LCA so sánh chai PET và chai thủy tinh

Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến 2020
Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu thụ bền vững giai đoạn 2021-2030

Sổ tay Hướng dẫn thiết kế hướng đến phát triển bền vững

 *Các liên kết hữu ích

 

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ II (2023 - 2024)

Nhóm 1, Phòng học: H207

Tuần thứ Ngày Tiết Nội dung Ghi chú
1 Thứ hai, 15/1/2024 5,6,7 Chương 1. Mở đầu  
2 Thứ hai, 22/1/2024 5,6,7 Chương 1 (tt)
Chương 2. Đánh giá sản xuất sạch hơn
 
3 Thứ hai, 19/2/2024 5,6,7 Chương 2 (tt)  
4 Thứ hai, 26/2/2024 5,6,7 Chương 2 (tt)  
5 Thứ hai, 04/3/2024 5,6,7 Chương 3. SXSH trong một số ngành công nghiệp, sản phẩm và dịch vụ  
6 Thứ hai, 11/3/2024 5,6,7 Chương 3 (tt)
Chương 4. SXSH trong các lĩnh vực nông nghiệp
 
7 Thứ hai, 18/3/2024 5,6,7 Chương 4 (tt).  
8 Thứ hai, 25/3/2024 5,6,7 Chương 6. Đánh giá vòng đời, hệ thống quản lý môi trường và SXSH  
9 Thứ hai, 01/4/2024 5,6,7 Chương 6. Hiện trạng và tiềm năng của SXSH  
10 Thứ hai, 08/4/2024 5,6,7 Bài tập học phần  

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Điểm quá trình học tập: 50%, gồm:

- Kiểm tra thường xuyên: 15%  (trung bình của 4 bài kiểm tra và bài tập ngắn)

- Kiểm tra giữa kỳ: 20%

- Bài tập học phần: 15%

Hướng dẫn thực hiện bài tập học phần:

Mỗi sinh viên chọn/được giao 1 chủ đề bài tập vào đầu học kỳ; thực hiện báo cáo, trình bày báo cáo, tranh luận, thảo luận. 

Thực hiện

Gợi ý nội dung bài trình bày

Danh sách chủ đề bài tập xem tại đây

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Nhóm lớp 001

7. Hướng dẫn ôn tập

8. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế