Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

QUAN TRẮC VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ

(Monitoring and assessment of water and air quality )

(Dành cho chương trình Cao học)

Số tín chỉ: 03  |      Mã học phần: KH.KM.510

GV phụ trách: 1. TS. Phạm Khắc Liệu; 2. ThS. Nguyễn Bắc Giang (hướng dẫn phần thực hành)

Liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học

Điện thoại: 054.3848977   |    Email: pklieu@yahoo.com

(Chú ý: Học viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng

Mở đầu

Chương 1. Một số vấn đề chung về quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường

Chương 2. QA/QC trong quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường 

Chương 3. Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường không khí 

Chương 4.  Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước

Phần thực hành        Kê hoạch thực hành K2016_K2017

Các tài liệu đọc thêm

 1. Environmental Monitoring

 2. Different approaches to environmental monitoring

 3. Intensive and extensive monitoring

 4. Quy hoạch mạng lưới QTMT tỉnh Hòa Bình

 5. Sampling definitions

 6. Thông tư 24/2017/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

 7. Cẩm nang QA phòng thí nghiệm ANR, ĐH California

 8. Laboratory Quality Assurance

 9. Guidelines for QA and QC in Surface Water Quality Programs in Alberta

 10. Australian guidelines for water quality monitoring and reporting (Summary)

 11. Hướng dẫn về quan trắc chất lượng nước liên tục của USGS

 12. Particulate Sampling

 13. Eurofins - Guide to Air Sampling

 14. Chỉ số chất lượng không khí (AQI)

Các liên kết hữu ích

Cổng thông tin Quan trắc Môi trường Việt Nam

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA)

Trang Chỉ số AQI Hoa Kỳ

 

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ II  (2017 - 2018)

Phòng học: VP Khoa Môi trường (Lớp K2017-Huế + Lớp K2016-ĐN)

Ngày Tiết Nội dung Ghi chú
Thứ sáu (22/6/2018) 1-4 Mở đầu
Chương 1. Một số vấn đề chung về quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường
 
  5-8 Chương 2. QA/QC trong quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường  
Thứ bảy (23/6/2018) 1-4 Chương 3. Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường không khí  
  5-8 Chương 3. (tt)  
Chủ nhật (24/8/2018) 1-4 Chương 4. Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước  
  5-8 Chương 4. (tt)  
Thứ bảy (30/6/2018) 1-4 Thực hành  
  5-8 Thực hành  
  9-11 Thực hành  
Thứ sáu (6/7/2018) 5-8 Trình bày bài tập cá nhân
Báo cáo kết quả thực hành
 

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tiểu luận học phần

Điểm quá trình học tập 

 

Số lượt truy cập:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế