Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG

(Environmental Ecology)

Số tín chỉ: 02    |  Mã học phần: MTR2082

GV phụ trách: Đường Văn Hiếu

Liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học

Điện thoại: 054.3848977   |    Email: dvhieu@hueuni.vn

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)

        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng/Giáo trình

Đường Văn Hiếu, 2014. Bài giảng sinh thái học môi trường.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Văn Nhân & Nguyễn Thị Lan Anh, 2008. Sinh thái học Môi trường. NXB Bách khoa, Hà Nội

2. Vũ Trung Tạng, 2000. Cơ sở sinh thái học. NXB Giáo dục, Hà Nội

3. Bill Freedman. Environmental ecology. Academic Press, 1998.

4. Ford ED, 2000. Scientific method for Ecology Research. Cambridge Uni. Press.

Các liên kết hữu ích

http://www.mu.ac.in/myweb_test/M.A.Part%20-%20II%20-%20Paper%20VII.pdf

 

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ II (2014 - 2015)

Tuần thứ Ngày Tiết học Nội dung Ghi chú
Nhóm 001 (E403) Nhóm 002 (E403)
1 27/02/2015 5-6 7-8

Mở đầu

1.     Phạm vi của sinh thái

2. Đối tượng nghiên cứu của sinh thái học

3. Mối quan hệ giữa sinh thái học và các khoa học khác

 
2 05/03/2015 5-6 7-8 Mở đầu (tt)
Chương 1: Môi trường và các nhân tố sinh thái
Khái niệm; 
 
3 12/03/2015 5-6 7-8 Chương 1 (tt)
Các nhân tố sinh thái; Các qui luật cơ bản
 
4 19/03/2015 5-6 7-8 Chương 2: Quần thể, quần xã và hệ sinh thái
Quần thể: Khái niệm và các đặc trưng
* Bắt đầu làm bài tập nhóm
 
5 26/03/2015 5-6 7-8 Chương 2 (tt)
Động học quần thể
 
6 02/04/2015 5-6 7-8 Chương 2 (tt)
Quần xã: khái niệm; các đặc trưng và quan hệ của sinh vật trong quần xã
 
7 09/04/2015 5-6 7-8 Chương 2 (tt)
Hệ sinh thái: khái niệm; cấu trúc hệ sinh thái
 
8 16/04/2015 5-6 7-8 Sự phát triển tiến hóa của hệ sinh thái
* Kiểm tra giữa kỳ
 
9 23/04/2015 5-6 7-8 Chương 3: Các chu trình vật chất và dòng năng lượng
Các chu trình vật chất
 
10 30/04/2015 5-6 7-8 Nghỉ lễ  
11 07/05/2015 5-6 7-8 Chương 3 (tt)
Các chu trình vật chất; Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
* Nộp bài tập nhóm
 
12 14/05/2015 5-6 7-8 Chương 4: Một số hệ sinh thái điển hình
Các qui luật phân chia sinh đới; Các hệ sinh thái trên cạn
* Trình bày báo cáo
 
13 21/05/2015 5-6 7-8 Chương 4 (tt)
Hệ sinh thái nước ngọt và đất ngập nước; Hệ sinh thải biển và ven biển
* Trình bày báo cáo
 
14 28/05/2015 5-6 7-8 Chương 5: Các vấn đề môi trường liên quan đến hệ sinh thái
Đa dạng sinh học và mất đa dạng sinh học
* Trình bày báo cáo
 
15 04/06/2015 5-6 7-8 Chương 5 (tt)
Ô nhiễm môi trường và Hiệu ứng nhà kính tác động lên hệ sinh thái; Dân số và sự gia tăng dân số.
 
16          

(Lịch học trên có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Kiểm tra – đánh giá thường xuyên:         10%

Kiểm tra – đánh giá định kỳ:            30% (Tham gia học tập thảo luận trên lớp 10%; Phần tự học, tự nghiên cứu 5%; Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ 15%;)

Thi cuối kỳ:                                     60%

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Nhóm lớp 001    |    Nhóm lớp 002

7. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế