HỌC PHẦN

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

(Cao học Chuyên ngành Khoa học Môi trường)

Mã học phần: KH.MT.514   |  Giảng viên: Phạm Khắc Liệu

1. Bài giảng và tài liệu đọc thêm (click vào để tải về)

Chương 1-Mở đầu

Bài giảng

Tài liệu:

1. DEVELOPING POLICIES FOR AGRICULTURE AND THE ENVIRONMENT

2. Đề án “Giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020”

3. Control of water pollution from agriculture

Chương 2-Kiểm soát ô nhiễm hóa chất trong nông nghiệp

Bài giảng

Tài liệu:

4. Appraisal of heavy metal contents in commercial inorganic fertilizers blended and marketed in Nigeria

5.Brochure “Managing metals in Vietnamese agriculture”

6. PESTICIDES AND THEIR BEHAVIOR IN SOIL AND WATER

7.  Appropriate fertilizer use and fertilization technology for sustainable crop production

8. Pesticides in the Nation’s Streams and Ground Water, 1992–2001

9. Impact of agrochemicals on soil and water quality

10. Effect of pesticides on soil microbial community

11. Regulation on fertilizer use

12. IN-SITU THERMAL DESTRUCTION MAKES STRINGENT SOIL AND SEDIMENT CLEANUP GOALS ATTAINABLE

13. Pesticides Removal Using Conventional and Low-Cost Adsorbents: A Review

14. Biodegradation and Bioremediation of Organic Pesticides

15. Recent technology on bio-Remediation of persistent organic pollutants (POPs) and pesticides

16. Microbial fertilizers use in Japan

17. HYDROPONIC CULTURE FOR THE TROPICS: OPPORTUNITIES AND ALTERNATIVES

Chương 3-Kiểm soát ô nhiễm chất thải rắn trong nông nghiệp

Bài giảng

Tài liệu:

18. Báo cáo Môi trường Quốc gia 2014-Chương 3_Hiện trạng MT nông thôn (Mục 3.5-CTR nông thôn)

19. Combustion and Gasification of Agricultural Biomass - Technologies and Applications 

20. Plasma­Gasification of Waste: Clean Production of Renewable Fuels through the Vaporization of Garbage

Chương 4-Sản xuất nông nghiệp và biến đổi khí hậu

Bài giảng

Tài liệu:

21.  IPCC 2007 AR4, WG3, Chapter 8. Agriculture

22. IPCC 2006, Vol.4, Chapter 11: N2O Emissions from Managed Soils, and CO2Emissions from Lime and Urea Application

23. hình canh tác lúa giảm phát thải GHGs ở An Giang

Chương 5- Kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề nông thôn

Bài giảng

Tài liệu:

24.  Báo cáo Môi trường quốc gia 2008 - Môi trường làng nghề

25. Báo cáo Môi trường quốc gia 2014 - Môi trường nông thôn

26. Thông tư 46/2011/TT-BTNMT - Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề

28. Sản xuất sạch hơn

2. Tiểu luận cá nhân

3. Nội dung ôn tập