Thực hiện Qui chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ năm 2012 của trường, từ học kỳ 1 năm học 2012-2013, khoa Môi trường công bố các đáp án thi kết thúc học phần (đối với các học phần do cán bộ khoa giảng dạy) theo cả hai hình thức: niêm yết tại bảng thông báo của văn phòng khoa và đăng trên trang thông tin trực tuyến này. Đáp án của mỗi học phần sẽ được công bố chậm nhất sau 5 ngày kể từ ngày thi của học phần đó. Thời gian công bố các đáp án là 15 ngày.

Mời truy cập đáp án theo các đường dẫn ở bảng dưới đây.

TT
Tên học phần
Ngày thi
Ngày hết hạn công bố
Đường dẫn
1
Quản lý đất đai
18/12/2012
17/01/2013
2
Quan trắc và đánh giá các hệ sinh thái
18/12/2012
18/01/2013
3
Sinh vật chỉ thị môi trường nước
20/12/2012
Xem
4
Công nghệ môi trường
20/12/2012
17/01/2013
5
Quản lý tổng hợp vùng ven bờ
22/12/2012
Xem
6
Quản lý chất thải rắn
22/12/2012
Xem
7
Quản lý chất lượng nước
24/12/2012
Xem
8
Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường
26/12/2012
17/01/2013
9
Du lịch và môi trường
26/12/2012
Xem
10 Kiểm soát ô nhiễm môi trường
28/12/2012
18/01/2013
11 Đất ngập nước
28/12/2012
17/01/2013
12 Môi trường và con người
29/12/2012
19/01/2013
13 Quản lý các khu bảo tồn
02/01/2013
 
Xem
14 Quản trị dự án
08/01/2013
 
Xem
15 Hóa môi trường
14/01/2013
 
Xem
16 Môi trường và phát triển
28/01/2013
 
Xem
17 Sinh thái học
01/02/2013
 
Xem