Khoa Môi trường Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học Quy chế học vụ hiện hành

TRANG THÔNG TIN HỌC PHẦN

CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

(Environmental Technology)

Số tín chỉ: 03   |      Mã học phần: MTR3073

GV phụ trách: Phạm Khắc Liệu (Nhóm lớp 1)

Điện thoại: 0906567839  |  Email: pklieu@yahoo.com

(Chú ý: Sinh viên click vào các đường link để đọc nội dung hay tải file về)        

1. ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

2. TÀI LIỆU HỌC TẬP

Bài giảng

Giới thiệu

Chương 1.  YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ Ô NHIỄM NƯỚC

                 Bài giảng  |   Bài tập   

Chương 2   XỬ LÝ NƯỚC CẤP                   

                 Bài giảng  |  Bài tập   

Chương 3   XỬ LÝ NƯỚC THẢI   

                Bài giảng   |  Bài tập   

Chương 4. XỬ  LÝ CHẤT THẢI RẮN

                Bài giảng                            

Chương 5. TÁI SỬ DỤNG VÀ TÁI CHẾ  CHẤT THẢI RẮN

               Bài giảng                           

Chương 6. XỬ LÝ BỤI  

            Bài giảng  | Bài tập              

Chương 7. XỬ LÝ CÁC KHÍ ĐỘC HẠI

           Bài giảng                           

Tài liệu tham khảo

Chương 1  Water quality requirements

Chương 2   Fe and Mn removal   

Chương 3   Wastewater Engineering: An Overview

Chương 4   Thông tư về BVMT đối với xây dựng bãi chôn lấp CTR 

Chương 5    Composting of organic waste    Recyling of polymers

Chương 6    Electrostatistic precipitator

Chương 7   EU emission standards

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường trên website Khoa Môi trường

3. LỊCH TRÌNH HỌC TẬP HỌC KỲ I (2018 - 2019)

9.Thời khóa biểu nhóm lớp 001: Thứ bảy- tiết 5,6,7 - Phòng học H103

Lịch trình học tập chi tiết (Lịch học có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thực tế)

Tuần Ngày Tiết Nội dung Ghi chú
1 Thứ bảy, 25/8/2018 5,6,7 Nghỉ học GV bận công tác
2 Thứ bảy, 1/9/2018 5,6,7 Giới thiệu học phần
Chương 1. Yêu cầu về chất lượng nước và ô nhiễm nước
 
3 Thứ bảy, 8/9/2018 5,6,7 Chương 1. (tt)
Chương 2. Xử lý nước cấp
*Kiểm tra nhanh số 1
  Chủ nhật, 9/9/2018 1,2,3 Chương 2 (tt)
Hướng dẫn bài tập Chương 1

Học bù ngày 25/8/2018, Phòng B209
4 Thứ bảy, 15/9/2018 5,6,7 Chương 2 (tt)  
5 Thứ bảy, 22/9/2018 5,6,7 Chương 3. Xử lý nước thải
*Kiểm tra nhanh số 2

 
6 Thứ bảy, 29/9/2018 5,6,7 Chương 3 (tt) Nghỉ học, SV sinh hoạt công dân đầu năm học
7 Thứ bảy, 6/10/2018 5,6,7 Chương 3 (tt)
 
8 Thứ bảy, 13/10/2018 5,6,7 Chương 3. (tt)
*Kiểm tra nhanh số 3
 
9 Thứ bảy, 20/10/2018 5,6,7 Chương 4. Xử lý chất thải rắn
**Kiểm tra giữa kỳ
 
10 Thứ bảy, 27/10/2018   Nghỉ học GV bận công tác
11 Thứ bảy, 3/11/2018 5,6,7 Chương 4. (tt)
Chương 5. Tái chế và tái sử dụng chất thải rắn
 
11 Chủ nhật, 4/11/2018 1,2,3 Chương 5. (tt)
Chương 6. Xử lý bụi
Bài tập nhóm 1,2,3
Học bù ngày 27/10, Phòng B210
Nộp file báo cáo trước 1 ngày qua email
12 Thứ bảy, 10/11/2018 5,6,7 Chương 6 (tt)
Bài tập nhóm 4,5,6
*Kiểm tra nhanh số 4

Nộp file báo cáo trước 1 ngày qua email
13 Thứ bảy, 17/11/2018 5,6,7 Chương 7. Xử lý các khí và hơi
 
14 Thứ bảy, 24/11/2018 5,6,7 Chương 7 (tt)
Bài tập nhóm 7,8,9
Nộp file báo cáo trước 1 ngày qua email
15 Thứ bảy, 1/12/2018 5,6,7 Chương 7. (tt)
Bài tập nhóm 10, 11, 12
*Kiểm tra nhanh số 5
Nộp file báo cáo trước 1 ngày qua email

4. QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Điểm quá trình học tập   = 45%

                - Kiểm tra thường xuyên: 15%

                - Bài tập nhóm              : 15%

                - Kiểm tra giữa kỳ        : 15%

 

Kiểm tra thường xuyên: các bài kiểm tra nhanh, hình thức kiểm tra nhanh có thể là phiếu trả lời trắc nghiệm hay câu hỏi, bài tập ngắn; thời gian kiểm tra từ 10-15 phút.

Bài tập nhóm:

          Chia thành nhóm nhỏ (3-4 SV); mỗi nhóm 1 đề tài. SV chuẩn bị tập hợp tài liệu, viết báo cáo ở nhà. Đến cuối học kỳ sẽ có các buổi trình bày báo cáo trước lớp.

          Báo cáo tổng hợp dạng file powerpoint (nộp và trình bày).

          Đối với phần trình bày và thảo luận bài tập nhóm:

Danh sách chia nhóm và chủ đề bài tập xem ở đây.

5. ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬPNhóm lớp 1

7. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP

8. ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề thi    |    Đáp án

Số lượt truy cập:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang Thông tin học phần được xây dựng trong khuôn khổ cuộc thi INNOVATION 2014 - Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế