Khoa Môi trường

Các trang thông tin học phần Khoa Môi trường

Trang Thông tin Đào tạo Trường ĐH Khoa học

Quy chế học vụ hiện hành

 

MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN

MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI
Các nhóm lớp Đại học Ngoại ngữ - Học kỳ I (2017-2018)

 

Chương 1: MỞ ĐẦU
- Hiểu định nghĩa môi trường, hiểu và phân tích 5 chức năng cơ bản của môi trường


Chương 2: CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG
- Khái niệm quần thể và các đặc trưng chính, cho ví dụ
- Khái niệm quần xã, khái niệm và ý nghĩa chuỗi thức ăn, cho ví dụ.
- Khái niệm hệ sinh thái, cân bằng sinh thái
- Các tác động của con người lên hệ sinh thái và cân bằng sinh thái


Chương 3: DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
- Tác đông của gia tăng dân số lên các chức năng cơ bản của môi trường ̣
- Quan hệ giữa gia tăng dân số với các dạng tài nguyên và các thành phần môi trường (phân
tích, cho ví dụ)


Chương 4: CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HÔI VÀ MÔI TRƯỜNG ̣
- Các tác động của nền nông nghiệp công nghiệp hóa đến môi trường
- Các tác động của sản xuất công nghiệp đến môi trường
- Các tác động của du lịch đối với môi trường
- Đô thị hóa và các vấn đề môi trường.


Chương 5: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
-
Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên (cho ví dụ)
-
Vai trò của tài nguyên rừng, các nguyên nhân mất rừng (liên hệ Việt Nam).
-
Vấn đề khan hiếm tài nguyên nước; đặc điểm của tài nguyên nước ở Việt Nam
-
Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên khoáng sản
-
Các giải pháp sử dụng năng lượng bền vững


Chương 6: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
-
Các nguồn ô nhiễm nước, các tác đông của ô nhiễm nước, liên hệ thực tiễn Việt Nam ̣
-
Các nguồn ô nhiễm không khí, các tác động của ô nhiễm không khí, liên hệ thực tiễn Việt
Nam
-
Chất thải rắn đô thị: khái niệm, các giải pháp quản lý thích hợp


Chương 7. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- Biến đổi khí hâu: ̣ khái niêm, ̣ nguyên nhân, hâụ quả, giải pháp ứng phó; liên hệ thực tiễn
Việt Nam.
-
Sự suy giảm tầng ozon: hiện tượng, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp.
-
Khái niệm phát triển bền vững, nêu và phân tích sơ lược 9 nguyên tắc xây dựng xã hội phát
triển bền vững, liên hệ thực tiễn Việt Nam.


Sinh viên cần đọc thêm phần "hiện trạng môi trường Việt Nam" và tự câp̣ nhâṭ thông tin thực tế
để đưa vào phần liên hệ thực tế ở Viêt Nam, ở địa phương.

 

Đề thi kết thúc học phần

Thời gian làm bài: 90 phút

Cấu trúc đề gồm 4 câu:

                    Câu 1 (2,5 điểm) - nội dung chương 1,2

                    Câu 2 (2,5 điểm) - nội dung chương 3,4

                    Câu 3 (2,5 điểm) - nội dung chương 5

                    Câu 4  (2,5 điểm) - nội dung chương 6, 7