THÔNG BÁO: Tuyển sinh Cao học năm 2024

THÔNG BÁO: Tuyển sinh Cao học năm 2024

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Thông báo số 129 TB/ĐHH ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về tuyển sinh cao học năm 2024; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học năm 2024. Thông tin chi tiết tại: http://husc.edu.vn/images/news/2024/20240124030317_TBTS_2024.pdf  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế và Thông báo số 129 TB/ĐHH ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Đại học Huế về tuyển sinh cao học năm 2024; Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học năm 2024.

Thông tin chi tiết tại: http://husc.edu.vn/images/news/2024/20240124030317_TBTS_2024.pdf

 

Loading