Nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về khí nhà kính trong Nghị định 06/2022/NĐ-CP

Nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về khí nhà kính trong Nghị định 06/2022/NĐ-CP

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (KNK) và bảo vệ tầng ô-dôn. Dưới đây là các đề xuất sửa đổi, bổ sung liên quan đến khí nhà kính như về kiểm kê khí nhà kính, phân bổ hạn ngạch phát thải, tổ chức thị trường carbon, trao đổi tín chỉ carbon quốc tế, trao đổi hạn ngạch và tín chỉ carbon trên sàn giao dịch trong nước.

1. Các quy định nhằm tăng cương công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính để chuẩn bị cho thị trường các-bon

 

a) Sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện kiểm kê khí nhà kính (KNK) đối với các cơ sở được phân bổ hạn ngạch để tham gia thị trường các-bon
Quy định kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải KNK cần được thẩm định bởi đơn vị thẩm định độc lập

 

b) Sửa đổi, bổ sung quy định về đơn vị thẩm định kết quả kiểm kê KNK để phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải KNK và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để tạo tín chỉ các-bon
Đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng: i) Quy định chi tiết điều kiện, quy trình thực hiện để công bố đơn vị thẩm định kết quả kiểm kê KNK và kết quả giảm nhẹ phát thải KNK; ii) Bổ sung điều kiện đối với đơn vị thẩm định, cụ thể: “…hoặc tổ chức có kỹ thuật viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực tương ứng và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn TCVN ISO 14064-3 về quy định kỹ thuật và hướng dẫn đối với thẩm định, kiểm định của các xác nhận khí nhà kính”.

 

c) Bổ sung quy định về tăng cường hấp thụ khí nhà kính từ rừng
Đề xuất điều chỉnh điểm c khoản 3 Điều 8 quy định việc thu thập số liệu, tính toán mức hấp thụ khí nhà kính tại các vùng sinh thái và theo từng tỉnh, thành phố, tổng hợp trong báo cáo kiểm kê KNK cấp lĩnh vực.

 

d) Sửa đổi quy định về thẩm định kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở và kết quả giảm nhẹ phát thải KNK
Đề xuất bổ sung quy định thẩm định kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK và không quy định thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Điều 10.

 

đ) Bổ sung danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
Đề xuất bổ sung ngành chăn nuôi vào danh mục cơ sở phải kiểm kê KNK.

 

2. Các quy định về phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính

 

a) Bổ sung quy định về lộ trình phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính
Đề xuất bổ sung lộ trình phân bổ hạn ngạch, trong giai đoạn đầu sẽ phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở có mức phát thải lớn thuộc 03 lĩnh vực: nhiệt điện, sản xuất sắt thép, sản xuất xi măng. Dự kiến có khoảng 200 cơ sở được phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn đầu, chiếm khoảng 45% tổng phát thải của các cơ sở phải thực hiện KKKNK.

 

b) Sửa đổi quy định về tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính
Đề xuất sửa đổi theo hướng giao trách nhiệm cho các Bộ quản lý lĩnh vực tổng hợp, đề xuất danh mục cơ sở và lượng hạn ngạch được phân bổ hằng năm cho từng cơ sở gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính, lượng hạn ngạch dự trữ. Căn cứ tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan phân bổ hạn ngạch cho các cơ sở.

 

3. Các quy định về tổ chức thị trường các-bon, quản lý tín chỉ các-bon trong nước

 

a) Sửa đổi đối tượng tham gia thị trường các-bon
Đề xuất sửa đổi Điều 16 quy định đối tượng được tham gia trao đổi trên thị trường các-bon trong nước gồm: i) Đối tượng tham gia trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính là cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính; ii) Đối tượng tham gia trao đổi tín chỉ các-bon gồm: các cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính; các tổ chức có chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon.

 

b) Bổ sung quy định về cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon
Đề xuất bổ sung Điều 20 quy định các Bộ quản lý lĩnh vực có trách nhiệm công nhận phương pháp luận, phê duyệt ý tưởng dự án, phê duyệt dự án, cấp tín chỉ các-bon phù hợp với trách nhiệm tổ chức thực hiện MRV cấp lĩnh vực, cấp cơ sở thuộc phạm vi quản lý của các Bộ quản lý lĩnh vực.

 

c) Bổ sung quy định về Hệ thống đăng ký quốc gia
Đề xuất bổ sung nội dung về Hệ thống đăng ký quốc gia.

 

4. Các quy định về trao đổi tín chỉ các-bon quốc tế

 

a) Bổ sung quy định về thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon song phương theo Điều 6.2 của Thỏa thuận Paris
Đây là nội dung mới, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tiến trình đàm phán về Điều 6 của Thỏa thuận Paris.

 

b) Bổ sung quy định về cấp Thư chấp thuận
Đề xuất bổ sung một số quy định đối với các dự án đầu tư công theo hướng như sau: i) Cơ quan chủ quản dự án ký kết Thỏa thuận mua bán tín chỉ các-bon theo Luật Thỏa thuận quốc tế, bao gồm nội dung về lượng giảm phát thải KNK dự kiến chuyển giao; ii) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Thư chấp thuận chuyển giao tín chỉ các-bon quốc tế căn cứ trên đề nghị của cơ quan chủ quản dự án, ý kiến các Bộ quản lý lĩnh vực, cơ quan có liên quan và tình hình thực hiện mục tiêu giảm phát thải KNK quốc gia; iii) Đối với các dự án không được cấp Thư chấp thuận, kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon chỉ được sử dụng cho mục tiêu NDC của Việt Nam, không đóng góp vào mục tiêu NDC của quốc gia khác và mục tiêu giảm nhẹ quốc tế khác.

 

5. Các quy định về trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước

 

a) Bổ sung quy định về Sàn giao dịch các-bon
Đề xuất bổ sung quy định về trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quản lý, vận hành sàn thống nhất với các nội dung tại Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam.

 

b) Sửa đổi quy định về hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon
Bổ sung chi tiết quy định về các hoạt động trên sàn giao dịch các-bon theo hướng: mua, bán, đấu giá hạn ngạch, và mua, bán tín chỉ các-bon thực hiện trên sàn giao dịch các-bon; chuyển giao, vay mượn, nộp trả, bù trừ hạn ngạch thực hiện trên Hệ thống đăng ký quốc gia.

 

Xem chi tiết Tờ trình và Dự thảo sửa đổi Nghị định tại đây.

 

Xem thêm bài viết giới thiệu các đề xuất sửa đổi, bổ sung tại đây.

 

PKL

Loading