GIỚI THIỆU SÁCH: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN Ở VIỆT NAM

GIỚI THIỆU SÁCH: PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN Ở VIỆT NAM

Phát triển Kinh tế xanh nói chung và Kinh tế tuần hoàn nói riêng trên Thế giới và ở Việt Nam là xu thế hợp thời đại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Bảo vệ môi trường thiên nhiên bền vững là trách nhiệm của thế hệ hôm nay vì sự phát triển của thế hệ mai sau. Giảng viên Khoa Môi trường đã tham gia cùng với các nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam biên soạn … Continued

Phát triển Kinh tế xanh nói chung và Kinh tế tuần hoàn nói riêng trên Thế giới và ở Việt Nam là xu thế hợp thời đại, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững. Bảo vệ môi trường thiên nhiên bền vững là trách nhiệm của thế hệ hôm nay vì sự phát triển của thế hệ mai sau.

Giảng viên Khoa Môi trường đã tham gia cùng với các nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam biên soạn cuốn sách: “Phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam phù hợp với xu thế thời đại trong bối cảnh suy thoái đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”.

Cuốn sách đã làm rõ những quan điểm và xu hướng phát triển Kinh tế tuần hoàn trên Thế giới và ở Việt Nam; Phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam là yêu cầu khách quan trong bối cảnh suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu; đề xuất những giải pháp nhằm phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trong thời kỳ thực hiện kinh tế tri thức, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thực hiện Kinh tế xanh, Tăng trưởng xanh và Lối sống xanh.

Trích đăng Lời giới thiệu sách của Tiến sỹ khoa học PHAN XUÂN DŨNG – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn hoạt động dựa trên các nguyên tắc cơ bản, liên quan chặt chẽ đến việc tái chế, quay vòng sản xuất, chế biến và sử dụng nguồn tài nguyên một cách tiết kiệm, hiệu quả, giảm thiểu và đi đến xoá bỏ các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận ra tầm quan trọng của phát triển mô hình Kinh tế tuần hoàn trong quá trình phát triển bền vững đất nước. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng đã đặt nhiệm vụ trong thời gian tới là phải “xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Theo đó, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã nhấn mạnh: “Khuyến khích phát triển mô hình Kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu của quá trình sản xuất”.

Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương và Nhà nước đã thể chế hoá sự lãnh đạo của Đảng thành chính sách và luật pháp; các đoàn thể nhân dân, trong đó có Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đồng hành trong tuyên truyền vận động, huy động các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện; các đơn vị kinh tế, trường học, lực lượng vũ trang tham gia phát triển Kinh tế xanh, Tăng trường xanh, Kinh tế tuần hoàn và xây dựng Lối sống xanh. Phát triển Kinh tế xanh nói chung và Kinh tế tuần hoàn nói riêng là xu hướng hợp thời đại, góp phần khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên theo hướng bền vững là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Phát triển Kinh tế xanh và Kinh tế tuần hoàn là quyền lợi và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể nhân dân và mọi người dân, trong đó có đội ngũ doanh nhân, đội ngũ trí thức và lực lượng thanh niên.

Để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, mô hình và kinh nghiệm, yếu tố tác động và giải pháp phát triển Kinh tế xanh, Tăng trưởng xanh, Kinh tế tuần hoàn và xây dựng Lối sống xanh tại Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã biên soạn cuốn sách: “Phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam phù hợp với xu thế thời đại trong bối cảnh suy thoái đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”. Cuốn sách được biên soạn công phu, với nhiều nội dung thiết thực, trả lời được nhiều câu hỏi làm gì và làm như thế nào để các tập thể và cá nhân, nhất là đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân và lực lượng thanh niên tham gia phát triển mô hình Kinh tế xanh, Tăng trưởng xanh, Kinh tế tuần hoàn và xây dựng Lối sống xanh.

Cuốn sách đã làm rõ những quan điểm và xu hướng phát triển Kinh tế tuần hoàn trên Thế giới và ở Việt Nam; Phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam là yêu cầu khách quan trong bối cảnh suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu; đề xuất những giải pháp nhằm phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trong thời kỳ thực hiện kinh tế tri thức, chuyển đổi số và cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, thực hiện Kinh tế xanh, Tăng trưởng xanh và Lối sống xanh.

Thay mặt Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, tôi hoan nghênh Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã chủ động tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo biên soạn cuốn sách: “Phát triển Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam phù hợp với xu thế thời đại trong bối cảnh suy thoái đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”.

Tôi tin tưởng rằng, cuốn sách này sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cho mọi người, nhất là đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân và lực lượng thanh niên tham gia phát triển Kinh tế xanh, Tăng trưởng xanh, Kinh tế tuần hoàn và xây dựng Lối sống xanh trong thời gian tới.

Biểu dương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhóm tác giả đã biên soạn thành công cuốn sách.

Rất mong, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhóm tác giả tiếp tục cộng tác với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Nhà xuất bản Tri thức.

Loading