Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Ban Tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường
09.03.2010

Để chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường, Trưởng Khoa đã có quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban như sau:
I. BAN TỔ CHỨC
1. TS. Phạm Khắc Liệu (Trưởng khoa) - Trưởng ban
2. ThS. Nguyễn Bắc Giang (P.Trưởng khoa) - Phó trưởng ban
3. ThS. Nguyễn Mộng (Trưởng bộ môn) - Ủy viên
4. ThS. Trần Ngọc Tuấn (Chủ tịch Công đoàn) - Ủy viên
5. ThS. Nguyễn Tiến Hoàng (Bí thư Liên chi đoàn) - Ủy viên
6. ThS. Lê Văn Tuấn (Trợ lý NCKH) - Ủy viên
7. CN. Nguyễn Thị Hồng (Thư ký khoa) - Ủy viên
(Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chung về chương trình, kế hoạch, nội dung và điều phối mọi hoạt động)

II. Tiểu ban Văn hóa-Thể thao
1. ThS. Nguyễn Tiến Hoàng - Trưởng tiểu ban
2. CN. Dương Thành Chung - Ủy viên
3. SV Hà Thị Ly Na - Ủy viên

III. Tiểu ban Hội nghị khoa học
1. TS. Phạm Khắc Liệu - Trưởng tiểu ban
2. ThS. Nguyễn Bắc Giang - Ủy viên
3. ThS. Nguyễn Mộng - Ủy viên
4. ThS. Lê Văn Tuấn - Ủy viên

IV. Tiểu ban Tài chính-Cơ sở vật chất
1. ThS. Nguyễn Mộng - Trưởng tiểu ban
2. ThS. Lê Thị Phương Chi - Ủy viên
3. CN. Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên

V. Tiểu ban liên lạc cựu cán bộ và sinh viên
1. Nguyễn Bắc Giang - Trưởng tiểu ban (Kiêm phụ trách khối cao học và K.25)
2. ThS. Trần Ngọc Tuấn - Ủy viên (Phụ trách khối SV hệ VHVL)
3. ThS. Trịnh Thị Giao Chi - Ủy viên (Phụ trách K.24)
4. CN. Dương Thành Chung - Ủy viên (Phụ trách K.26)
5. ThS.Nguyễn Tiến Hoàng - Ủy viên (Phụ trách K.27)
6. CN.Trần Nguyễn Quỳnh Anh - Ủy viên (Phụ trách K.28)
7. ThS. Đặng Thị Thanh Lộc - Ủy viên (Phụ trách K.29)

VI. Tiểu ban Lễ tân
1. ThS. Nguyễn Mộng - Trưởng tiểu ban
2. ThS. Trịnh Thị Giao Chi - Ủy viên
3. CN. Trần Nguyễn Quỳnh Anh - Ủy viên

VII. Tiểu ban Website
1. TS. Phạm Khắc Liệu - Trưởng tiểu ban
2. ThS. Nguyễn Tiến Hoàng - Ủy viên
3. CN. Nguyễn Thị Hồng - ủy viênURL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com