Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế http://khoamoitruonghue.edu.vn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và vi khí hậu nơi làm việc
02.12.2016

Ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Thông tư số 26/2016/TT-BYT ban hành 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường lao động gồm QCVN 24:2016/BYT về tiếng ồn nơi làm việc và QCVN 26:2016/BYT về vi khí hậu nơi làm việc.


Mời xem hay tải về các quy chuẩn này từ Thư viện Khoa Môi trường:

QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

QCVN 26:2016/BYT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.URL của bản tin này::http://khoamoitruonghue.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=732

© Khoa Môi trường - Đại học Khoa học Huế contact: lcdkhoamoitruong@gmail.com