Trang chính
Trang chủ Hỏi-đáp Lịch tuần Liên hệ Thăm dò ý kiến Thư viện Video
 Menu chính 
 Tiện ích 
 Nhận tin qua mail 
Email của bạn

Định dạng tin

 Trực tuyến trên site 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001870910
IP của bạn: 3.235.191.87


 
Thông tin về Khoa 12.05.2021 09:42
LÊ VĂN TUẤN

Tiến sĩ

Giảng viên
Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật môi trường

Địa chỉ:
  Khoa Môi trường
Đại học Khoa học Huế
77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Email:
  lenntuan@gmail.com
Điện thoại:
  (0234) 3848977


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2003: Cử nhân Khoa học, ngành Hóa học, Đại học Khoa học Huế

2008: Thạc sĩ Khoa học, ngành Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học Huế

2014: Tiến sĩ, ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

HƯỚNG NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

- Xử lý nước thải (Wastewater treatment) - Xử lý nước thải bằng các quá trình oxy hóa nâng cao; ứng dụng của tuyển nổi trong xử lý nước/nước thải, nhất là xử lý dầu phân tán trong nước; khử trùng bằng khí áp lực cao; các quá trình xử lý nước thông dụng khác: bùn hoạt tính, keo tụ, hấp thụ, hấp phụ,... 
- Quan trắc môi trường (Environmental monitoring)
- Hóa môi trường (Environmental Chemistry)


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

Các bài báo trên tạp chí khoa học


LE Van Tuan, Huynh Xuan Toan, Nguyen T. Thao Nguyen, Dang T. Thanh Loc. Performance of H2O2 - aerated biofilter in treatment of wastewater containing humic acid  Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x), xxx (xxx) (2016) (accepted).

 

T.-L. T. Dang · T. Imai · Tuan V. LE · H. T. Vo · T. Higuchi ·K. Yamamoto · A. Kanno · M. Sekine. Disinfection effect of pressurized carbon dioxide on Escherichia coli and Enterococcus petroleum in seawater, Jun 2016· Water Science & Technology Water Supply - ws2016086, DOI: 10.2166/ws.2016.086

 

Loc T. T. Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan V. LE, Satoshi Nishihara, Takaya Higuchi, Mai K. D. Nguyen, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto & Masahiko Sekine. Effects of pressure and pressure cycling on disinfection of Enterococcus sp. in seawater using pressurized carbon dioxide with different content rates, Journal of Environmental Science and Health, (2016):Part A, DOI:10.1080/10934529.2016.1191309.

LÊ Văn Tuấn, Trương Quý Tùng, Lê Thị Hương Giang, Huỳnh Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Đặng Thị Thanh Lộc, Performance of adding H2O2 in activated sludge process for treatment of wastewater containing refractory organic compounds. Hue University, Journal of Science (2016), (accepted).

Yatnanta Padma Devia, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine, Tuan Van LE. Potential of Magnesium Chloride for Nutrient Rejection in Forward Osmosis. Journal of Water Resource and Protection (IF: 0.8), Vol 7 (2015), 730-740. http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2015.79060.

Daisuke  AYUKAWA , Tsuyoshi  IMAI, Tuan Van LE, Ariyo KANNO,  Takaya HIGUCHI, Koichi YAMAMOTO, and Masahiko SEKINE. Performance of combined micro- and normal bubbles in separation of fine oil-in-water emulsions from palm oil mill effluent. Journal of Japan Society on Water Environment Vol.38 (5), pp. 159-166 (2015). (online  ISSN:  1881­-3690,  Print ISSN:  0916-­8958, http://doi.org/10.2965/jswe.38.159)

Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đặng Thị Thanh Lộc. Khảo sát tải lượng thải nitơ của một số nguồn nước thải chính ở thành phố Huế. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế (ISSN 1859 - 1388), Tập 103 (04) (2015) 191 - 202.  

Dang Thi Thanh Loc, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Le Van Tuan, Vo-Thanh Huy. Disinfection of Escherichia coli in seawater using pressurized carbon dioxide. Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x), 53 (3A) (2015) 91- 96.

Nguyen Ngoc Truc Ngan, Le Van Tuan*, Pham Khac Lieu, Duong Van Hieu, Hoang Thi Nhu Y, Le Thi Hoai Thuong, Shigeo Fujii, Truong Quy Tung. Hydrogen peroxide as an extra oxygen source for activated sludge. Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x), 53 (3A) (2015) 97- 102 (*corresponding author).

Truong Quy Tung, Pham Khac Lieu, Hoang Thi My Hang, Le Van Tuan. Estimation of nitrogen and phosphorus loads from main wastewater sources in Hue city. Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x), 53 (3A) (2015) 133- 138.

Le Van Tuan, Tsuyoshi Imai, Trương Quý TùngThanh Loc Thi Dang, Daisuke Ayukawa. Application of microbubbles ozonation enhanced by coarse bubbles in treatment of oil-in-water emulsions and humic acid mixture., Journal of Science and Technology (ISSN 0866 - 708x), , Vietnam., 2014, Tập: 52, Số: 3A, Trang: 96-103.

Yatnanta Padma Devia, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Tuan Van LeRemoval of nutrients from secondary treated effluent using forward osmosis., IWA Specialist Conference, Advances in particle science and separation: from mm to nm scale and beyond, 2014, Trang: 419 - 426.

Tuan Van LeTsuyoshi IMAI, Daisuke AYUKAWA, Huy Thanh VO, Takaya HIGUCHI. Development of a novel flotation process for enhancing oil recovery from palm oil mill effluent, Proceeding paper - 9th IWA International Symposium on Waste management problems in Agro - Industries. 24-26/11/2014, Kochi, Japan., 2014, Số: Volume 1, Trang: 343 - 350.

Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Hidenori Yamamoto, Tuan Van LeDisinfection using pressurized carbon dioxide microbubbles to inactivate Escherichia coli, bacteriophage MS2 and T4, Journal of Water and Environment Technology,Japan, 2013, Tập: 11, Số: 6, Trang: 497 - 505.

Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Jantima Teeka, Masahiko Sekine, Ariyo Kanno, Tuan Van Le, Takaya Higuchi, Kanthima Phummala, Koichi Yamamoto (2013). Comparison of disinfection effect of pressured gases of CO2, N2O, and N2 on Escherichia coli. Water research (IF: 5.5), 47 (13), 4286–4293 Description: http://khoamoitruonghue.edu.vn/uploads/spaw2/images/offsite.gif.

Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Tuan Van LePotential application of pressurized carbon dioxide for agricultural irrigation water disinfection, Proceeding of the 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Accepted for publication in KKU Research Journal., 2013, Trang: 148 – 154.

Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine, Ryosuke Doi, Huy Thanh Vo, Jie Wei (2013).Performance of tiny microbubbles enhanced with “normal cyclone bubbles” in separation of fine oil-in-water emulsions. Chemical Engineering Science (IF: 2.6), 94, 1 – 6 Description: http://khoamoitruonghue.edu.vn/uploads/spaw2/images/offsite.gif.

Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Ryosuke Doi, Jantima Teeka, Sun Xiaofeng and Mullika Teerakun (2012). Separation of oil-in-water emulsions by microbubble treatment and the effect of adding coagulant or cationic surfactant on removal efficiency. Water Science & Technology (IF: 1.1), 5 (66), 1036 – 1043 Description: http://khoamoitruonghue.edu.vn/uploads/spaw2/images/offsite.gif.

Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Văn Tuấn, Trương Quý Tùng (2012). Đánh giá khả năng xử lý nước thải tinh bột sắn của một số chủng nấm. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế (ISSN 1859 - 1388), 4 (73), 237-245.

Trương Quý Tùng, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Khánh Tuyền, Phạm Khắc Liệu (2009). Xử lý nước rỉ rác bằng tác nhân UV-Fenton trong thiết bị gián đoạn. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế, số 53 (ISSN 1859 - 1388), 165-175 Description: http://khoamoitruonghue.edu.vn/uploads/spaw2/images/offsite.gif.

Lê Văn Thăng, Lê Văn Tuấn (2008). Kết quả quan trắc, đánh giá chất lượng nước sông Như Ý vào mùa khô. Tạp chí Khoa học Đại học Huế (ISSN 1859 - 1388), 45 (8), 22-37.

Lê Văn Thăng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Văn Tuấn (2007). Giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp với các khu đô thị mới của thành phố Huế. Tạp chí Khoa học Giáo dục (Trường Đại học Sư phạm Huế) (ISSN 1859 - 1612), Số 4, 68-80.

 

Các bài báo - báo cáo trong kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học

Marina TAKIMOTO*, Susumu KONUMA, Hiroaki FURUMAI, Pham Khac LIEU, Nguyen Bac GIANG, Le Van TUAN and Toshiaki SAITO. Evaluation of waterfront condition in Hue city using Water Environment Soundness Index. 5th INTERNATIONAL FORUM ON GREEN TECHNOLOGY AND MANAGEMENT. July 28 – 30, 2015, Hue city, Vietnam.

Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Daisuke Ayukawa, Huy Thanh Vo. Potential application of cyclone microbubbles in the treatment of palm oil mill effluent under batch and continuous operations. Water and Environment Technology Conference, 15 – 16th June, 2013 Tokyo, Japan (Excellent presentation award).

Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Hidenori Yamamoto, Tuan Van Le, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine. Disinfection using pressurized carbon dioxide microbubbles to inactivate Escherichia coli, bacteriophage MS2 and T4. Water and Environment Technology Conference, 15 – 16th June, 2013 Tokyo, Japan.

Tuan Van Le, Tsuyoshi Imai, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine, Ryosuke Doi, Huy Thanh Vo, Jie Wei. Separation of oil-in-water emulsions by combination of micro-bubbles with normal-bubbles treatment. The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference, 7 – 10th December, 2012 Tokyo, Japan.

Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Jantima Teeka, Tuan Van Le, Kanthima Phummala, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Masahiko Sekine. Comparision of pressurized gas bubbles CO2, N2O, and N2 on Escherichia coli disinfection. The 4th IWA Asia-Pacific Young Water Professionals Conference, 7 – 10th December, 2012 Tokyo, Japan.

Tuan Van LE, Tsuyoshi IMAI, Takaya HIGUCHI, Ryosuke DOI, Jantima TEEKA­, Sun XIAOFENG­, and Mullika TEERAKUN (2012). Microbubble treatment with cetyltrimethylammonium chloride in the separation of oil-in-water emulsions. WATER AND ENVIRONMENT TECHNOLOGY CONFERENCE (TOKYO, 29th – 30th June 2012).

Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Trọng Sĩ, Lê Văn Tuấn, Tạ Đình Thanh (2009). Sử dụng cao lanh A Lưới và đá ong Quảng Trị để xử lý flo trong nước ngầm. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường Nông nghiệp - Nông thôn và Đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam, IUCN VIETNAM và IREB, 215 - 223.

Lê Văn Tuấn, Phạm Khắc Liệu, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung, Trương Văn Đạt (2008). Một số kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác từ bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương, Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 15, Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

Lê Văn Tuấn, Đặng Thị Thanh Lộc (2007). Khảo sát tải lượng một số chất ô nhiễm đổ vào sông Như Ý và đánh giá nguy cơ phú dưỡng của sông đoạn từ Đập Đá đến cầu Thủy Vân. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ 7, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 85 - 93.

 Quỹ học bổng Khoa 
 Các chủ đề Trang chủ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tìm kiếm    ¤   Tin tức qua email

© Khoa Môi trường --- Phát triển từ hệ thống Nukeviet

77 Nguyễn Huệ, TP. Huế - Tel: 0234-3848977 - Fax: 0234-3824901 - Email: khoamoitruonghue@gmail.com