Cập nhật thay đổi danh mục tạp chí ACI (tháng 9/2023)

Cập nhật thay đổi danh mục tạp chí ACI (tháng 9/2023)

Ngày 25/7/2023, Ban Thư ký ACI (Asean Citation Index) đã phát hành thông báo kết quả đánh giá lại các tạp chí thuộc danh mục này trên cơ sở dữ liệu từ năm 2022 đến tháng 6/2023. Sau đó ACI đã có các cập nhật cho thông báo này vào các ngày 28/8 và 29/9/2023.

Ngày 25/7/2023, Ban Thư ký ACI (Asean Citation Index) đã phát hành thông báo kết quả đánh giá lại các tạp chí thuộc danh mục này trên cơ sở dữ liệu từ năm 2022 đến tháng 6/2023.

Theo đó, trong số 661 tạp chí được đánh giá, có 405 tạp chí đủ điều kiện duy trì trong danh mục, trong khi có 256 tạp chí không đáp ứng các tiêu chí bị tạm dừng chỉ mục ACI.

Các tạp chí của Việt Nam bị dừng chỉ mục từ 25/7/2023 gồm:

  • The University of Danang – Journal of Science and Technology (ISSN 1859-1531)
  • Vietnam Journal of Science and Technology – MOST (ISSN 1859-4794)
  • Communications in Physics (ISSN 0868-3166)
  • Hue University Journal of Science: Natural Science (pISSN 1859-1388, eISSN 2615-9678)
  • Journal of Computer Science and Cybernetics (ISSN 1813-9663)
  • Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering (ISSN 2525-2461).

 

Các tạp chí được thông báo khoảng thời gian bị tạm dừng cho đến khi được nộp hồ sơ để đánh giá lại.

Ngày 28/8/2023, ACI đã cập nhật thông báo nêu trên, chủ yếu nhấn mạnh tình trạng của 256 tạp chí bị dừng chỉ mục, được ACI ghi rõ là “Discontinued” (xem danh sách các tạp chí tại https://asean-cites.org/list_of_journal.html)

Đến ngày 29/9/2023, ACI tiếp tục cập nhật thông báo lần nữa, trong đó đã thay đổi số lượng tạp chí đủ điều kiện tiếp tục được chỉ mục từ 405 xuống còn 403 và tạp chí bị dừng chỉ mục từ 256 lên 258. Xem danh mục 403 tap chí tại đây.

 

Nguồn:

https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=33&name=Announcement%20ACI%20Re-Evaluation%20Results%20(July%2025th,%202023)

https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=33&name=Announcement:%20ACI%20Re-Evaluation%20Results%20(updated%20on%20August%2028,%202023)

https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=33&name=Announcement:%20ACI%20Re-Evaluation%20Results%20(updated%20on%20September%2029th,%202023) 

Loading