Các Tổ chức đoàn thể

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2021 – 2026

TRƯỞNG KHOA: PGS. TS. Hoàng Công Tín         (Tiến sĩ, Đại học Công nghệ Curtin, Australia; Ngành Môi trường và Nông nghiệp)

PHÓ TRƯỞNG KHOA: TS. Lê Công Tuấn

         (Tiến sĩ, Đại học Polytechnic – Marcher, Italia; Ngành Sinh học và Sinh thái biển)CÁC TRỢ LÝ TRƯỞNG KHOA:

  – Trợ lý Đào tạo Sau đại học: TS. Đặng Thị Thanh Lộc

  – Trợ lý Tổ chức và Nghiên cứu khoa học: ThS. Lê Thị Tịnh Chi

  – Trợ lý Công tác sinh viên và Bảo đảm chất lượng giáo dục: ThS. Mai Ngọc Châu

  – Trợ lý Đào tạo và Văn thư Khoa: Phan Thị Ánh Nguyệt

  – Trưởng Phòng thí nghiệm Môi trường cơ sở: ThS. Dương Thành Chung

PHỤ TRÁCH ĐOÀN THỂ:

  – Chủ tịch Công đoàn: ThS. Lê Thị Phương Chi

  – Bí thư Liên Chi đoàn: ThS. Mai Ngọc Châu

 

CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
1. LÊ VĂN TUẤN– Trưởng Bộ môn 

Email: lenntuan@gmail.com
Học hàm – học vị: Giảng viên – Tiến sĩ (D.Eng) (Đại học Yamaguchi, Nhật Bản)
Chuyên môn nghiên cứu: Xử lý nước thải, Xử lý nước thải bằng các quá trình oxy hóa nâng cao; ứng dụng của tuyển nổi trong xử lý nước/nước thải.

2. ĐƯỜNG VĂN HIẾU – Giám đốc Trung tâm CRET.Hue 

Email: duongbaohieu@yahoo.com
Học hàm – học vị: Giảng viên chính – Tiến sĩ (Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc)
Chuyên môn nghiên cứu: Sự tích lũy kim loại nặng trong môi trường và khả năng xử lý bằng phương pháp sinh học, Hệ sinh thái thủy sinh, Sinh vật chỉ thị môi trường, Thực vật thủy sinh.

3. LÊ CÔNG TUẤN – Phó Trưởng Khoa, Phó GĐ Trung tâm CRET.Hue 

Email:tuannhi5@gmail.com
Học hàm – học vị: Giảng viên – Tiến sĩ (Đại học Polytechnic – Marche, Italia)
Chuyên môn nghiên cứu: Công nghệ môi trường ứng dụng trong xử lý nước thải và nuôi trồng thủy sản; Đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn lợi thủy sản; Sức tải môi trường phục vụ quy hoạch và phát triển nuôi trồng thủy sản; và Quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng ven bờ.

4. PHẠM KHẮC LIỆU 

Email: pklieu@yahoo.com
Học hàm – học vị: Phó Giáo sư – Tiến sĩ Kỹ thuật (D.Eng) (Đại học Kumamoto, Nhật Bản), Giảng viên cao cấp
Chuyên môn nghiên cứu: Xử lý nước thải, đặc biệt xử lý sinh học loại nitơ sử dụng quá trình hoàn toàn tự dưỡng trên cơ sở phản ứng anammox.

5. ĐẶNG THỊ THANH LỘC 

Email: thanhloc1981@yahoo.com
Học hàm – học vị: Giảng viên – Tiến sĩ (Đại học Yamaguchi, Nhật Bản)
Chuyên môn nghiên cứu: Kỹ thuật cấp thoát nước; quá trình khử trùng; quá trình hấp phụ; vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.

6. DƯƠNG THÀNH CHUNG 

Email: thanhchung@hueuni.edu.vn
Học hàm – học vị: Giảng viên – Thạc sĩ Khoa học
Chuyên môn nghiên cứu: Xử lý chất thải rắn, Xử lý nước thải.

7. HOÀNG THỊ MỸ HẰNG 

Email: phonglanbien_96@yahoo.com
Học hàm – học vị: Giảng viên – Thạc sĩ Khoa học (Đang là Nghiên cứu sinh của Dự án hợp tác Việt-Bỉ tại Đại học Huế)
Chuyên môn nghiên cứu: Xử lý nước thải.

8. TỀ MINH SƠN 

Email: tmsonmt@gmail.com
Học hàm – học vị: Nghiên cứu viên – Thạc sĩ
Chuyên môn nghiên cứu: Kỹ thuật Môi trường.

9. PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT 

Email: ptanhnguyet160489@gmail.com
Học hàm – học vị: Chuyên viên – Cử nhân
Chuyên môn: Trợ lý Giáo vụ.

BỘ MÔN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. TRẦN ANH TUẤN – Trưởng Bộ môn 

Email: tuantrankhmt@gmail.com
Học hàm – học vị: Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
Chuyên môn nghiên cứu: Quản lý nhu cầu các nguồn tài nguyên thiên nhiên, Tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước sạch và năng lượng, Du lịch sinh thái, Quản lý môi trường, Nước cấp đô thị và nông thôn, Đánh giá rủi ro môi trường.

2. LÊ VĂN THĂNG 

Email: thanghue56@gmail.com, thanghue56@yahoo.com
Học hàm – học vị: Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
Chuyên môn nghiên cứu: Đánh giá tổng hợp Tài nguyên và Môi trường; Quy hoạch bảo vệ Môi trường; Biến đổi khí hậu; Du lịch sinh thái .

3. TRƯƠNG QUÝ TÙNG 

Email: truongquytung@hueuni.edu.vn
Học hàm – học vị: Tiến sĩ – Giảng viên chính
Chuyên môn nghiên cứu: Hóa môi trường, Đánh giá Môi trường, Quản lý rủi ro môi trường, Xử lý nước thải.

4. NGUYỄN BẮC GIANG 

Email: nguyenbacgiang@gmail.com
Học hàm – học vị: Tiến sĩ – Giảng viên chính
Chuyên môn nghiên cứu: Quản lý chất lượng nước, Đánh giá Môi trường, Kiểm toán Môi trường, Mô hình hóa chất lượng nước.

5. HOÀNG CÔNG TÍN – Trưởng Khoa 

Email: hoangcongtin@hueuni.edu.vn
Học hàm – học vị: Phó Giáo sư – Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp
Chuyên môn nghiên cứu: Sinh thái môi trường biển; Viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường biển.

6. LÊ THỊ PHƯƠNG CHI 

Email: lethiphuongchi@yahoo.com.vn
Học hàm – học vị: Giảng viên – Thạc sĩ Khoa học
Chuyên môn nghiên cứu: Luật và chính sách môi trường, Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

7. TRẦN NGỌC TUẤN 

Email: trangoctuan@gmail.com
Học hàm – học vị: Giảng viên – Thạc sĩ Khoa học (đang là Nghiên cứu sinh tại Đại học Huế)
Chuyên môn nghiên cứu: Quản lý chất thải rắn, Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

8. NGUYỄN TIẾN HOÀNG 

Email: nguyentienhoang@hueuni.edu.vn
Học hàm – học vị: Giảng viên – Tiến sĩ tại Đại học Kyoto, Nhật Bản
Chuyên môn nghiên cứu: Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích không gian và giám sát môi trường, Ứng phó với tai biến môi trường.

9. ĐẶNG THỊ NHƯ Ý 

Email: dathnhy@gmail.com
Học hàm – học vị: Giảng viên – Tiến sĩ Khoa học tại Đại học VUB Bỉ
Chuyên môn nghiên cứu: Sinh vật chỉ thị môi trường.

10. MAI NGỌC CHÂU 

Email: mnchau@hueuni.edu.vn
Học hàm – học vị: Giảng viên – Thạc sĩ Khoa học
Chuyên môn nghiên cứu: Quản lý Môi trường dựa vào cộng đồng.

11. LÊ THỊ TỊNH CHI 

Email: letinhchi@gmail.com
Học hàm – học vị: Giảng viên – Thạc sĩ tại Đại học Flinders – Australia
Chuyên môn nghiên cứu: Quản lý môi trường; Biến đổi khí hậu.

Loading