Khoa Môi trường đăng ký thi đua chào mừng Đại hội VII #2

Khoa Môi trường đăng ký thi đua chào mừng Đại hội VII #2

Thời gian bắt đầu:

Thời gian kết thúc:

Địa điểm:

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2023, hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm VUSTA (1983 – 2023) và 35 năm VACNE (1988 – 2023), Chi hội Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đăng ký thi đua chào mừng Đại hội VIII của Hội với các nội dung như sau:

  1. Thực hiện tốt nhất kế hoạch công tác năm 2023 của Khoa, đặc biệt là nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu về giảm thiểu ô nhiễm môi trường do VACNE hợp tác với GAHP;
  2. Bảo đảm chuyển tải toàn bộ các thông tin trước, trong và sau Đại hội của Hội lên trang tin điện tử của Khoa và các kênh truyền thông có quan hệ;
  3. Khoa sẽ tổ chức một hoạt động cộng đồng dự kiến tại thành phố Huế như truyền thông về rác thải nhựa bắt đầu từ tháng 5 năm 2023 chào mừng 35 năm VACNE và hướng tới Đại hội VIII của Hội.
  4. Xuất bản giáo trình “Giáo dục môi trường đại cương” phục vụ công tác đào tạo nâng cao nhận thức về môi trường cho sinh viên toàn Đại học Huế với tiêu đề và lời dẫn chào mừng 35 năm VACNE và Đại hội VIII của Hội.

Loading