Pham Dang Hai

Dean, Faculty of Computer Science
Principal Lecturer,  
Department of Computer Science

Doctorate (Computer Science, High-Tech Practical School, France, 2010)
Master (Information Technology, Francophone Informatics Institute, 1997)
Engineer (Informatics, Hanoi University of Science and Technology, 1995) )

Email: haipd@soict.hust.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY