Trần Trung, Giám đốc Công ty TNHH TCS Bình Dương – Kỹ thuật Môi trường và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Phố cổ Bao Vinh

Trần Trung, Giám đốc Công ty TNHH TCS Bình Dương – Kỹ thuật Môi trường và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Du lịch Phố cổ Bao Vinh

Trong thời gian học tập tại Khoa, tôi cảm nhận được sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao của các thầy cô trong Khoa. Hiện nay, Sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Môi trường có mạng lưới rộng khắp, đã và đang hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và kết nối nhiều cơ hội việc làm cho các thế hệ sau.

Trong thời gian học tập tại Khoa, tôi cảm nhận được sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao của các thầy cô trong Khoa. Hiện nay, Sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Môi trường có mạng lưới rộng khắp, đã và đang hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và kết nối nhiều cơ hội việc làm cho các thế hệ sau.

Loading