TS. Nguyễn Bắc Giang

Giảng viên chính
Trợ lý Tổ chức và Nghiên cứu khoa học

Tiến sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – 2020)
Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế – 2008)

Email: ngbgiang@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản lý môi truờng;

Quản lý chất lượng nước;

Đánh giá môi trường;

Mô hình hóa môi trường;

Rủi ro môi trường

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

TS. Nguyễn Bắc Giang sinh năm 1975 tại Thừa Thiên Huế, nhận bằng Thạc sỹ về ngành Khoa học Môi trường tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2008 và tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. TS. Nguyễn Bắc Giang hiện đang giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hướng nghiên cứu của TS. Nguyễn Bắc Giang là Quản lý môi truờng; quản lý chất lượng nước; đánh giá môi trường; mô hình hóa môi trường.

Trang CSDL KH&CN Đại học Huế: https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/606

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

GIẢNG DẠY