TS. Đặng Thị Thanh Lộc

Giảng viên chính
Trợ lý Đào tạo Sau Đại học

 • Tiến sỹ (Đại học Yamaguchi, Nhật Bản)
  Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)
 • Cử nhân (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

Email: dangthithanhloc@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Xử lý nước và nước thải

Khử trùng nước

Quá trình hấp phụ trong xử lý nước

Vệ sinh môi trường đô thị

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

TS. Đặng Thị Thanh Lộc sinh năm 1981 tại thành phố Huế. TS. Đặng Thị Thanh Lộc tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Môi trường năm 2004 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường năm 2008 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; và Tiến sĩ ngành Khoa học và Kỹ thuật Môi trường năm 2017 tại Đại học Yamaguchi (Nhật Bản). TS. Lộc tham gia giảng dạy tại Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế từ 11/2004 đến nay.

Trang cơ sở DLKH Đại học Huế:

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/617

Google Scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=chNLz18AAAAJ&hl=vi

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Dang-Thi-Thanh-Loc

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 1. Le Van Tuan, Dang Thi Thanh Loc, T. Imai (2023). Synergistic bactericidal activity of ultraviolet radiation, ozone, and liquid-thin-film technology against Escherichia coli in water. Water Supply, 23 (2), 884. doi: 10.2166/ws.2023.030 (SCIE/SSCI, Q3)
 2. Le Van Tuan, Dang Thi Thanh Loc, H. Yasui, T. Imai (2022). Microbubbles improve removal of oil-in-water emulsions stabilized by humic acids. Desalination and Water Treatment 272, 183-191. doi: 10.5004/dwt.2022.28819. (SCIE/SSCI, Q3, IF = 1.2)
 3. Windra Prayoga, Masateru Nishiyama, Susan Praise, Dung Viet Pham, Hieu Van Duong, Lieu Khac Pham, Loc Thi Thanh Dang, and Toru Watanabe (2021). Tracking Fecal Bacterial Dispersion from Municipal Wastewater to Peri-Urban Farms during Monsoon Rains in Hue City, Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health. Vol. 18, 9580. https://doi.org/10.3390/ijerph18189580. (SCIE/SSCI, Q2, IF = 3.4)
 4. Dang Thi Thanh Loc, Le Van Tuan, Hidenori Harada (2018). Phosphate removal from aqueous solution by using modified sludge from water treatment plant. Vietnam Journal of Science and Technology (IFGTM 2018) 56 (2C) 43-49.
 5. K.D. Nguyen, Tsuyoshi Imai, W. Yoshida, L.T.T. Dang, T. Higuchi, A. Kanno, K. Yamamoto, M. Sekine (2018). Performance of a Carbon Dioxide Removal Process Using a Water Scrubber with the Aid of a Water-Film-Forming Apparatus. Journal Waste and Biomass Valorization. Vol. 9, 1827–1839. DOI: 10.1007/s12649-017-9951-8 (SCIE/SSCI, Q2, IF = 1.3)
 6. Diem-Mai Kim Nguyen, Tsuyoshi Imai, Thanh-Loc Thi Dang, Ariyo Kanno, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine (2018). Response surface method for modeling the removal of carbon dioxide from a simulated gas using water absorption enhanced with a liquid-film-forming device. Journal of Environmental Sciences, Vol. 65, pages 116-126. DOI: 10.1016/j.jes.2017.03.026 (SCIE/SSCI, IF = 2.2).
 7. Book chapter: Tsuyoshi Imai, Dang Thi Thanh Loc (2017). “Escherichia coli Inactivation Using Pressurized Carbon Dioxide as an Innovative Method for Water Disinfection”. In book: Amidou Samie. Escherichia coli – Recent Advances on Physiology, Pathogenesis and Biotechnological Applications. InTech, Croatia. ISBN 978-953-51-3329-2.
 8. Thanh-Loc T Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan V Le, Diem-Mai K Nguyen, Takaya Higuchi, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, Masahiko Sekine (2016). Synergistic effect of pressurized carbon dioxide and sodium hypochlorite on the inactivation of Enterococcus in seawater. Water Research, Vol. 106, 204-213. (SCIE/SSCI, Q1, IF = 6.0)
 9. Loc T.T. Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan V. Le, Satoshi Nishihara, Takaya Higuchi, Mai K.D. Nguyen, Ariyo Kanno, Koichi Yamamoto, and Masahiko Sekine (2016). Effects of pressure and pressure cycling on disinfection of Enterococcus in seawater using pressurized carbon dioxide with different content rates. Journal of Environmental Science and Health, Part A (Toxic/Hazardous Substance & Environmental Engineering), Vol. 51 (11), 930-937. (SCIE/SSCI, IF = 1.2).
 10. Thanh-Loc Thi Dang, Tsuyoshi Imai, Tuan Van Le, Huy Thanh Vo, Takaya Higuchi, Koichi Yamamoto, Ariyo Kanno, Masahiko Sekine (2016). Disinfection effect of pressurized carbon dioxide on Escherichia coli and Enterococcus in seawater. Water Science Technology: Water Supply, Vol. 16(6), 1735-1744. (SCIE/SSCI, Q3, IF = 0.5).
 11. Huy Thanh Vo, Tsuyoshi Imai, Truc Thanh Ho, Thanh-Loc Thi Dang, Son Anh Hoang (2015). Potential application of high pressure carbon dioxide in treated wastewater and water disinfection: Recent overview and further trends. Journal of Environmental Sciences, Vol. 36, 38-47. (SCIE/SSCI, IF = 2.2).

GIẢNG DẠY

Giảng dạy đại học:

 • Kỹ thuật Công trình Công cộng
 • Kỹ thuật Cấp nước
 • Kỹ thuật Thoát nước Đô thị
 • Vệ sinh Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng
 • Quan trắc môi trường
 • Xử lý nước thải chi phí thấp
 • Giáo dục môi trường đại cương
 • Môi trường và con người

Giảng dạy sau đại học:

 • Kiểm soát ô nhiễm môi trường
 • Quan trắc và đánh giá chất lượng nước và không khí