TS. Trần Ngọc Tuấn

Giảng viên
Trợ lý Bảo đảm Chất lượng Giáo dục

Tiến sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)
Thạc sỹ (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

Email: tranngoctuan@hueuni.edu.vn

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản lý chất thải rắn

Biến đổi khí hậu

Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

TS. Trần Ngọc Tuấn sinh ngày 29/10/1978. Ông tốt nghiệp cử nhân năm 2000, chuyên ngành Địa lý tài nguyên và môi trường tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Năm 2008 tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Hiện nay, ông giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Trang CSDL KH&CN Đại học Huế https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/user/613/page/1

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Nguyen Bac Giang, Tran Ngoc Tuan*, Hoang Cong Tin*, Duong Thanh Chung, Tran Ngoc Khanh Ni,  Ngo Huu Binh, Duong Thi Nhung, Le Cong Tuan, Te Minh Son, Nguyen Tran Bao Khuyen (2023), Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.  Urban Sci., Volume 7, Issue 3, 89. https://doi.org/10.3390/urbansci7030089

Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín (Đồng Chủ Biên), Lê Thị Tịnh Chi , Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Giang, Mai Ngọc Châu, Lê Thị Phương Chi, Hoàng Thị Mỹ Hằng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Công Tuấn, Trương Quý Tùng, Dương Thành Chung (2022), Giáo trình Giáo dục môi trường đại cương. Nhà xuất bản Đại học Huế. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, tập 2, trang 592-299. ISBN: 978-604-334-789-0.

Lê Văn Thăng, Lê Thị Nhật Anh, Trần Ngọc Tuấn (2022), Hiện trạng tiêu dùng và thải bỏ túi nhựa ở các chợ trên địa bàn thành phố Huế. Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XII, tập 2, ISBN: 978-604-334-789-0.

Lê Công Tuấn, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thanh Hoà, Tề Minh Sơn, Lê Thị Tịnh Chi, Mai Ngọc Châu, Trần Ngọc Tuấn, Lê Thị Phương Chi, Phạm Quang Anh Khôi, Trương Văn Đàn (2021), Tình hình sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) trên cát ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

  • Lê Văn Thăng, Nguyễn Hùng Trí, Trần Ngọc Tuấn (2020). Phân vùng môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Hội thảo khoa học quốc gia. Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc ĐHQG Hà Nội, 2020. Trang 605-615.

Trần Ngọc Tuấn, Lê Văn Thăng (2018). Phát thải khí nhà kính từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình ở Thành phố Huế. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10, Quyển 1. NXB. KHTN và CN, Hà Nôi, trang 225-234.

 

GIẢNG DẠY