Ngô Hữu Bình

Chuyên viên

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung (CRET)

Loading

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường biển

CÁC NGHIÊN CỨU QUAN TÂM

GIỚI THIỆU

Ngô Hữu Bình, sinh ngày 14/04/1997, nhận bằng Thạc sỹ về ngành Khoa học Môi trường của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế năm 2023. Hiện tại là cán bộ nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường miền Trung, hướng nghiên cứu là ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường biển.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

Hoang Cong Tin, Nguyen Tu Uyen, Nguyen Huu Chi Tu, Ngo Huu Binh, Tran Ngoc Khanh Ni (2023), Dynamics of seagrass beds and land use–land cover characteristics in Vietnamese Marine protected areas. Regional Studies in Marine Science, 59: 102749 [SCIE, Q2, IF(2022)=2.166].

Nguyễn Tú Uyên, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Nguyễn Hữu Chí Tư, Hoàng Thị Bình Minh, Mai Anh Tư, Hoàng Công Tín (2022). Đánh giá khả năng lưu trữ Cacbon của thảm cỏ biển tại đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hue University Journal of Science: Natural Science. 132 (1A), 123-137.

Hoàng Công Tín, Lê Văn Thăng, Võ Trọng Thạch, Lê Công Tuấn, Lương Quang Đốc, Nguyễn Tú Uyên, Nguyễn Hữu Chí Tư, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình (2022), Tác động của biến động sử dụng đất đến đa dạng sinh học và diện tích phân bố của các thảm cỏ biển ở một số vùng biển ven bờ Việt Nam. Tạp chí Môi trường, Tập 1, 2022.

Hoàng Công Tín, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình (2022). Thảm thực vật thủy sinh sống chìm ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: Hiện trạng và vai trò đối với môi trường đầm phá. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, Số 9 (182), tr. 69 – 80.

Hoàng Công Tín, Lê Văn Thăng, Lê Công Tuấn, Nguyễn Tú Uyên, Nguyễn Hữu Chí Tư, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Võ Trọng Thạch, Lương Quang Đốc (2022). Tác động của biến động sử dụng đất đến đa dạng sinh học và diện tích phân bố của các thảm cỏ biển ở một số vùng biển ven bờ Việt Nam. Tạp chí Môi trường, số chuyên đề I.

GIẢNG DẠY